หน้าแรก   »   ซาปา   »   ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ VFD15

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว 4วัน3คืน

4 วัน 3 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
I TRAVELS
จำนวนสูงสุด:
25
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
VFD15
เที่ยวบิน :

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ไฮไลท์ทัวร์

10 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

5 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 AZURE SAPA HOTEL HOTEL / SAPA GREEN CONVENTION HOTEL หรือเทียบเท่า
3
2 HALAIS HANOI HOTEL / CHALCEDONY HANOI หรือเทียบเท่า
4
3 MOUNG THANH HOLIDAY MOC CHAU หรือเทียบเท่า
4

รายละเอียดทัวร์

🔷นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน 🔷หมกโจว เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
 1. วันที่ 1
  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดคนเดินซาปา
  ช่วงเช้า

  04.00 น.       พร้อมกัน ณ ท่าอากาศดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

  07.00 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD642

  08.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ทำให้เวียดนามมีการสถานที่ต่างๆคล้ายเมืองของฝรั่งเศส

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เฝอเวียดนาม

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางไป ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat  Cat Village) อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศเวียดนาม มีทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได และที่นี่ยังมีขายของที่ระลึกที่ทำจากฝีมือของชาวบ้าน ยังคงเป็นหมู่บ้านชาวม้งโบราณที่อนุรักษ์อาชีพหัตถกรรมของบรรพบุรุษไว้ จากนั้นนำท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนำสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  ä รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด

  ที่พัก : Azure Sapa Hotel Hotel / Sapa Green Convention Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

  จุดเริ่มต้น
  ท่าอากาศยานดอนเมือง
 2. วันที่ 2
  ซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่ - ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดก๊กเลี๊ยว - ร้าน otop - เมืองฮานอย
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

  พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นำท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไฟและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน “หลังคาอินโดจีน” โดยมีสถานีที่หุบเขาเมือง Muong Hoa เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียว

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Van Sam Fanxipan Buffet อาหารนานาชาติ

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางผ่าน เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมี เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย แวะช้อปปิ้งร้าน Otop เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่5)  นำท่านเดินทางกลับที่พัก เมืองฮานอย

  ที่พัก :Halais Hanoi hotel* / Chalcedony Hanoi  * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

 3. วันที่ 3
  เมืองหมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม – สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - ตลาดหมกโจว
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

  เดินทางสู่ เมืองหมกโจว เป็นผืนดินที่สงบเงียบ อากาศบริสุทธิ์และมีความสวยสดงดงามของธรรมชาติ ทำให้มกโจวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมักจะเลือกไปเที่ยว เสน่ห์ของเมืองมกโจว อยู่ตรงที่มีดอกไม้นานาชนิด มีดอกพรุนและดอกท้อสีขาวจะบานสะพรั่งอวดสีสันบริสุทธิ์  แวะถ่ายภาพ ชมความสวยงามของ น้ำตกได๋เย๋ม (Dai Yem Waterfall) เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมอย่างมาก ด้วยความสวยงามของน้ำตก บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ สัมผัสละอองน้ำตก ที่ไหลลงมาจากยอดผา ทำให้ท่านรู้สึกได้ผ่อนคลายเมื่ออยู่ที่น้ำตกแห่งนี้

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)

  ช่วงบ่าย

  พาทุกท่านเช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง (Bach Long Glass Bridge) สะพานกระจกแห่งใหม่ล่าสุดในเวียดนาม กับสถิติสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ถูกบันทึกใน Guinness World Records อีกด้วย และมีความยาวขนาด 632 เมตร สะพานตั้งอยู่ระหว่างป่าหุบเขาที่มกโจวทางตะวันตกของฮานอย มีความหมายว่ามังกรขาว สะท้อนผ่านวัตถุที่ทำสะพานเป็นโลหะที่มีสีขาวสว่างยึดพื้นกระจกใส มีความสูงจากพื้นดินราว 150 เมตร วิวโดยรอบจากสะพานกระจกนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขา

  พาทุกท่านเข้าชม สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ หมกโจว สวนดอกไม้ที่อยู่ท่ามกลางภูเขาอันเขียวขจี ปลูกดอกไม้จำนวนมาก สีเด่นๆ จากสีเหลืองของดอกทานตะวัน สีแดงของดอกไก่ สีม่วงของไวโอเล็ต และ สีเขียวของหญ้าล้วนสร้างสีสันให้กับสวนดอกไม้แห่งนี้ แวะช้อปปิ้ง ตลาดหมกโจว มีสินค้ามากมาย อาธิ ขนม อาหารพื้นเมืองของเวียดนามเหนือ เสื้อผ้า และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่8)

  ที่พัก : Moung Thanh Holiday Moc Chau 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

 4. วันที่ 4
  ไร่ชามกโจว ไร่ชารูปหัวใจ - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)

  เดินทางสู่ ไร่ชามกโจว ไร่ชารูปหัวใจ ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเมืองหมกโจว นอกจากท่านจะได้สัมผัสอากาศธรรมชาติแล้ว ท่านยังได้พบกับไร่ชารูปทรงแปลกตาต่างๆ และโดดเด่นมากที่สุดก็คือรูปทรงหัวใจ อีกทั้งไร่ชาแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย หนึ่งในกิจกรรมนิยมกันก็ ก็คือการเช่าชุดพื้นบ้านสีสันสดใส แล้วถ่ายรูปเล่นในไร่ชา

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ  ที่นี้จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฮานอย เพราะมีสินค้าเกือบทุกชนิดอยู่ที่นี้

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พิเศษ!! แถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปัง ประจำชาติเวียดนาม ท่านละ 1ชิ้น

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  20.50 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD645

  22.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

  จุดสิ้นสุด
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร
ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
การประกันการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
ค่าน้ำหนักกระเป๋า
สายการบิน Air Asia (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ
ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าทิปคนขับรถ
ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  ► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

  – จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

  – หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

  – หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

  ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  ► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  – กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

  – ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

  **สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 2. เงื่อนไขการยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  • *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

รีวิวทัวร์