บทความ
ติดต่อเรา
หน้าแรก   »   กอรี   »   ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสความงาม สัมผัสจอร์เจีย 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสความงาม สัมผัสจอร์เจีย 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ TKTBS001

ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสความงาม สัมผัสจอร์เจีย 8วัน 5คืน

8 วัน 5 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
FORMOSA
จำนวนสูงสุด:
25 คน
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
TKTBS001
เที่ยวบิน :

TURKISH AIRLINES

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ดำเนินการโดย

ไฮไลท์ทัวร์

32 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

2 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 IVERIA INN TBILISI หรือเทียบเท่า
4
2 IVERIA INN TBILISI หรือเทียบเท่า
4
3 GUDAURI INN หรือเทียบเท่า
4
4 BORJOMI PALACE หรือเทียบเท่า
4
5 BEST WESTERN BATUMI หรือเทียบเท่า
4

รายละเอียดทัวร์

🔷ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี และความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซัส 🔷เข้าทบิลิซี่ ออกบาทูมี เที่ยวแบบไม่ย้อนเส้นทาง
 1. วันที่ 1
  สนามบินสุวรรณภูมิ
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  20.00 น.                คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 9 ROW U เคาน์เตอร์สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ (กรุณาตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

  23.05 น.               ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK069

  จุดเริ่มต้น
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  สนามบินอิสตันบุล (ตุรกี)-สนามบินทบิลิซี่ (จอร์เจีย)
  ช่วงเช้า

  05.15 น.               เดินทางถึงสนามบินอิสตันบุล ประเทศตุรกี จากนั้นให้ท่านเปลี่ยนเครื่อง

  06.40 น.               ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบุล โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK378

  09.55 น.            เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย (เวลาประเทศจอร์เจียช้ากว่าไทยประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบินนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทบิลิซี่ เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมายและมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำ มิตควารี นำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ็นต์ เดมิทรีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลายและได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  ให้ท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน ต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก และในสมัยของกษัตริย์เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 มีการสร้างเพิ่มเติมอีก เมื่อพวกมองโกลเข้ามายึดครอง จึงเรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะเกิดแผ่นดินไหวและถูกรื้อทำลายไป นำท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ทรินิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี่ ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 ถึง ปี ค.ศ.2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุดอันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกซ์ในโลก ให้ท่านเดินเล่นในย่านถนนจานซาร์เดนี Jan Shardeni Street ถนนคนเดินสายเล็กๆ ศูนย์รวมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมหลังจากช่วงยุคฟื้นฟูในช่วงศตวรรษที่ 9 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อถนนเป็นซาร์เดนีเพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหารและร้านกาแฟเก๋ๆ มากมาย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงโชว์

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Iveria Hotel Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

 3. วันที่ 3
  ทบิลิซี่-อนุสาวรีย์จอร์เจีย-มิทสเคต้า-วิหารเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ช้อปปิ้งย่านฟรีดอมสแควร์
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย The Chronicle of Georgia มีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า Mtskheta  ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) จากนั้นนำท่านชมเมืองมิทสเคต้าที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-  500 ปีก่อนคริสตกาล พร้อมให้ท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Chamber of Wine พิเศษ!! พร้อมไวน์ท่านละ 1 แก้ว

  ช่วงบ่าย

  นำท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมา  บรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เขตเมืองทบิลิซี่ อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square จัตุรัสที่สะท้อนถึงการเป็นอิสระของชาวจอร์เจียหรือชาวจอร์เจียเรียกว่าจัตุรัสแห่งเสรีภาพ Liberty Square และยังสมมารถเดินเล่นในย่านถนนรัสตาเวลี Rustaveli Street ที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญๆ และสถาปัตยกรรมสวยงาม อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละคร โรงโอเปร่า อนุเสาวรีย์โชทา โรงยิมที่มีสไตล์การก่อสร้างแบบคลาสสิค สถานีรถไฟ และยังมีร้านค้าพื้นเมืองต่างๆ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Iveria Hotel Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

 4. วันที่ 4
  ทบิลิซี่-คอเคซัส-กูดาอูรี-คาซเบกี
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย เดินทางสู่ อนานูรี Ananuri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชม ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี เป็นป้อมปราการ ในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างอย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมนี้เองทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือน ธ.ค.-เม.ย. นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ.1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน Devil’s Valley ระหว่างเมืองกูดาอูริและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียและด้วยความที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขาที่มีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีผู้คนแวะมาเยี่ยมเยียนและถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับ

  น้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านเปลี่ยนเป็น นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Gudauri Inn หรือระดับเทียบเท่า

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 5. วันที่ 5
  กูดาอูรี-กอรี-บอร์โจมี
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่เมืองกอรี Gori (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครอง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน Stalin Museum ซึ่งรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาลินที่ใช้ในระหว่างในช่วงที่มีชีวิตอยู่

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ก่อนช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมและมีความเจริญถึงขีดสุดในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ชมศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น Pagan ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บอร์โจมี Borjomi เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี Bakuriani Mountain และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Borjomi Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 6. วันที่ 6
  บอร์โจมี-คูไทซี-บาทูมี
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  นําท่านชมสวนบอร์โจมี Borjomi Central Park สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นํ้าแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูไทซี Kutaisi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  เมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส Colchis หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านชมอารามจีลาติ Gelati Monastery ของเมืองคูไตซี ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาติเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลาส และโบสถ์เซนต์จอร์จ  ซึ่งในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนั้น มีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพและยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ที่สำคัญตรงบริเวณโดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใช้กระเบื้องโมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิ้น  จากนั้นนำท่านชมวิหารบากราติ Bagrati Cathedral โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซึ่งท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองคูไตซีที่สวยงามได้โดยรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมี Batumi (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญ ขนาดใหญ่

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Best Western Hotel Batumi (5*)หรือระดับเทียบเท่า

 7. วันที่ 7
  บาทูมี-ล่องเรือทะเลดำ-รูปปั้นอาลีและนิโน-เดินเมืองเก่า-ช้อปปิ้ง-สนามบินบาทูมี
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ เพื่อนำท่าน ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลดํา ที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่งและดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำ อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือที่เรียกว่าก๊าซไข่เน่า สารเคมีตัวนี้เกิดมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในทะเลผลิตก๊าซไข่เน่าขึ้นมา เมื่อไปจับกับดินโคลน  หรือทรายชายฝั่ง  จึงทำให้ดินนั้นเป็นสีดำ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพบรรยากาศและชมความสวยงามของอ่าวเมืองบาทูมี จากนั้น แวะชมและถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนิโน Ali and Nino Moving Sculptures รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจันด้วย

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า ชมจัตุรัสปิแอสซ่า Piazza Square สร้างขึ้นในปี ค.ศ.2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทำให้เมืองนี้มีความน่ารักและในปี 2011 ที่ผ่านมาได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร ,โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ และชม Europe Square อีกหนึ่งจัตุรัสที่สำคัญประจำเมือง จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากตลาดผลไม้ รวมถึงให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์ Metro City Mall ห้างใหญ่ประจำเมืองเพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาถูก

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.00 น.                ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินบาทูมี

  20.55 น.               ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK393

  22.00 น.               เดินทางถึงสนามบินอิสตันบุล ประเทศตุรกี จากนั้นให้ท่านเปลี่ยนเครื่อง

 8. วันที่ 8
  สนามบินอิสตันบุล-สนามบินสุวรรณภูมิ
  ช่วงเช้า

  01.45 น.               ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบุล โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK068

  ช่วงบ่าย

  15.20 น.               เดินทางถึง เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  จุดสิ้นสุด
  สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
สายการบิน Turkish Airlines เส้นทาง กรุงเทพฯ-อิสตันบุล-ทบิลิซี่ // บาทูมี-อิสตันบุล-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระไม่เกินที่สายการบินกำหนดท่านละ 30 กิโลกรัม / ท่าน (และสำหรับถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน)
ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทาง
ที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคำนวณไว้ ณ วันที่ 19 ธ.ค.2565)
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ
(2 ท่าน / 1 ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
ค่าเข้าชมสถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,000,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 หรือเที่ยวบินล่าช้า ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7%

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
(ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า (สำหรับต่างชาติ) หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง
ประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน  20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 2. เงื่อนไขการยกเลิก
  1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 3. ข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่พัก
  1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
  2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
  3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
  5. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

รีวิวทัวร์