หน้าแรก   »   ฮานอย   »   ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ SVD-10

ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
รอลงข้อมูล
จำนวนสูงสุด:
20
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
SVD-10
เที่ยวบิน :

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ไฮไลท์ทัวร์

12 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

2 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 MERCURY BANAHILL หรือเทียบเท่า
4
2 YES HOTEL DANANG หรือ เทียบเท่า
4

รายละเอียดทัวร์

🔷เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 🔷ชิมอาหารพื้นเมือง 🔷เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์นานาชาติ 🔷หมู่บ้านฝรั่งเศส
 1. วันที่ 1
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง) – บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอย ฟ้า นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรักอุโมงค์เก็บไวน์หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
  ช่วงเช้า

  07.30 น.คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผโู้ดยสารระหว่างประเทศช้นั 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท
  ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอา นวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ
  10.50 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 960

  ช่วงเที่ยง

  12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง

  บริการอาหารกลางวัน เมนูขนมปังฝรั่งเศส

  ช่วงบ่าย

  บานาฮิลล์(Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บา้นฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตข้ึนมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังที่1 ชาวฝรั่งเศสเขา้ไปล่าอาณา
  นิคมในเวียดนามและไดส้ร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บา้นฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสถอนกา ลงักลบัก็ถูกทิ้งร้างไปจนถึงช่วงปีค.ศ.2000 ที่นี่กไ็ดร้ับการ
  บูรณะฟ้ืนฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอา นวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของท้งันกัท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ขึน้ กระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์ ดื่มด่า ไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์
  เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกข้ึนไปสถานีเฟรนช์ฮิลลช์ื่นชมกบั สุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาสวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ที่มีดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ที่จดัเป็นสดั ส่วนอยา่ งสวยงาม แบ่งออกท้งัหมด 9 สวน ซ่ึงแต่
  ละสวนจะมีคอนเซ็ปตท์ ี่แตกต่างกนัออกไป เตม็ไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิดและสีสนั ที่สามารถเห็นไดต้ลอดท้งัปีท่ามกลางอากาศที่แสน
  เยน็ สบายใหท้ ่านอิสระถ่ายภาพที่ระลึกกบั บรรยากาศสุดโรแมนติกตามอธัยาศยั
  อุโมงค์เก็บไวน์ Debay Wine Cellar โรงบ่มไวน์ที่มีอายมุ ากกว่า 100 ปีถูกสร้างข้ึนให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยลู่ ึกลงไปเกือบ 100 เมตรและไวน์
  ที่นี่ไดถู้กเกบ็ รักษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ16 –20 องศาโบลถ์เซนต์เดนิส โบสถค์ าทอลิกที่หมู่บา้นฝรั่งเศสบนบานาฮิลส์, เวียดนามสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่มีหลายโซนใหร้่วมสนุกไม่วา่ จะเป็น จูราสสิก พาร์ค(Jurassic Park) ท่องโลก
  ล้านปี , เอาท์รัน (Outrun) สนุกสุดเหวี่ยงกบั เกมขบัรถราวกบัอยสู่ นามแข่ง, อันเดอร์กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภยัแกนโลกกบัความ
  มืดใต้ดิน , สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หนา้ผาสูง21 เมตร, ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D , บ้านผีสิง

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค ่า เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  พัก Mercury BanaHill **กรณีพัก 3 ท่าน จ่ายเพิ่ม 1,490 บาท/ห้อง**

  จุดเริ่มต้น
  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด –ร้านของฝากเมืองดานัง – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน –เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้าน กั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ่ม 359 บาท/ ท่าน)– ชมสะพานมังกร ไนท์มาร์เก็ตดานัง
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE)จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ไดร้ับความสนใจจากนกั ท่องเที่ยวเป็นอยา่ งมาก สะพานบนมือยกัษม์ ีความยาว
  150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา มีอุง้มือหินขนาดยกัษท์ ี่แบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว้อิสระใหท้ ่านไดถ้่ายภาพ
  และชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย
  นา ท่านชอ้ ปปิ้ง ร้านของฝากเมืองดานัง เป็นสินคา้โอทอ็ ปที่หาซ้ือไดท้ ี่เมืองดางนงัเท่าน้นั
  เยี่ยมชม… หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บา้นที่มีอาชีพแกะสลกัหินอ่อนมานานกว่า 300 ปีซ่ึงหินที่ใชแ้กะสลกั นา มาจากเขาที่อยใู่ นบริเวณ
  ไกลเ้คียงหมู่บา้น ปัจจุบนั เหลือน้อยและตอ้งนา มาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลกั ที่มีควาามชา นาญน้นั ตอ้งช่างจากหมู่บา้นน้ีเท่าน้นั ซึ่งมี
  ชื่อเสียงโด่งดงัไปทวั่ โลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้น เมือง

  ช่วงบ่าย

  นา ท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน (ระหว่างเดินทางบริการขนมปังพ้ืนเมือง) เมืองโบราณที่ยงัคงอนุรักษใ์หเ้ป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้
  เป็นอยา่ งดีและไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี2542และมีการขยายพ้ืนที่มรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม
  เดินทางสู่…หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บา้นเลก็ ๆในเมืองฮอยอนั ต้งัอยใู่ นสวนมะพร้าวริมแม่น้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พกัอาศยัของเหล่าทหาร
  เพลิดเพลินไปกบักิจกรรม!!ล่องเรือกระด้งระหวา่ งการล่องเรือท่านจะไดช้ มวฒั นธรรมอนั สวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมืองสนุกสนาน
  อิระถ่ายภาพที่ สะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่กว่า400 ปี และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอันชมบ้านโบราณเลขที่101 บา้นตนักีเป็นบา้น
  ไมส้องช้นั ที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอนั หลงัคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกนัอยา่ งลงตวัถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่ นและเวียดนาม แนะน า!! นั่งสามล้อชมเมืองฮอยอัน (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ่ม 359 บาท/ท่าน)นา ท่านเดินทางสู่เมืองดางนงั (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) ชมสะพานมังกร มีจุดเด่นสา คญั อยทู่ ี่มงักรทองตวัยกัษท์ ี่อยกู่ ลางสะพาน อนั เป็น
  สญั ลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสตัวใ์นตา นานที่ชาวเอเชียรู้จกักนั ดี
  ช้อปปิ้ ง Night Market ที่นี่มีสินคา้มากมายให้เลือกชอ้ ป ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ เครื่องประดบั รองเทา้กระเป๋า หรือของฝากของขวญั ต่างๆ แถมยงั
  มีอาหารเวียดนามสไตล์ Local ด้วย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค ่า เมนูอาหารพืน้ เมือง
  พัก Yes Hotel Danang หรือเทียบเท่า

 3. วันที่ 3
  วัดหลินอึ๋ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ - ท่าอากาศยานดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
  วัดหลินอึ๋งไหวเ้จา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ที่สุดของดานงั มีความสูง 67เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ช้นั โดยเป็นรูปป้ันท่ายนื สูงถือแจกนัโปรยน้า ทิพย์
  ประทานพรให้ชาวบา้นที่ออกจบั ปลาในทะเลมีความปลอดภยั นกั ท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทา มาคา้ขายความแคลว้คลาด และมี
  ลูกยาก
  นา ท่านชอ้ ปปิ้ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่สินคา้ที่ทา มาจากไมไ้ผ่ เป็นสินคา้ OTOP ของเวียดนาม ใหท้ ่านเลือกซ้ือเพื่อเป็นของฝากและสินคา้อื่นๆ
  มากมาย
  นา ท่านเดินทางสู่… ท่าอากาศยานดานัง เพื่อเดินทางกลบั สู่กรุงเทพฯระหว่างรอข้ึนเครื่องให้ท่านอิสระชอ้ ปปิ้งสินคา้ปลอดภาษีดิวต้ีฟรีใน
  สนามบิน

  ช่วงบ่าย

  13.15 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 961
  14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับ

  จุดสิ้นสุด
  สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แบบหมู่คณะ
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้ำหนักกระเป๋า เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ // ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
ไม่รวมค่าตรวจหาเชื้อ RT-PCR ของลูกค้า อย่างน้อย 72 ชม.
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ตามรายละเอียดที่ระบุ ตลอดการเดินทาง
// ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใถอันมิใช่การท่องเที่ยว

  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีช่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธ

  การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

  เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการ

  ชำระเงินมัดจำ

  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

  ความผิดของทางบริษัทฯ เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

  สัมภาร: หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น

  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  ค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ

  ( อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา )

  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด

  7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก

  ตำแหน่งที่นั่งได้เอง

  8. มัคคุทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝาก

  สิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  -ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

  – ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  – ยกเลิกก่อนการดินทาง 1 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์

  – เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน

  ก่อนวันเดินทาง

  – เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้ว)

  และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

รีวิวทัวร์