ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุคุชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน

Japan
รหัสทัวร์ : 03184
: 175
จองครั้งแรกรับส่วนลด 500 บาท
คลิกเพื่อเก็บคูปอง

35

7

Thai AirAsia X

ม.ค./ก.พ./มี.ค.

ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น
หมู่บ้านโออุจิ จูคุ
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

รายละเอียดทัวร์แบบย่อ

วันที่ท่องเที่ยว
สถานที่เที่ยว
มื้ออาหาร
Day 1
สถานที่เที่ยว

สนามบินดอนเมือง XJ600 (23.45-08.00)

มื้ออาหาร

ไม่รวมมื้ออาหาร

Day 2
สถานที่เที่ยว

สนามบินนาริตะ

เมืองฟุคุชิมะ

หน้าผาโทโนะเฮทสึริ

ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

มื้ออาหาร

Day 3
สถานที่เที่ยว

เมืองฟุคุชิมะ

เมืองอิบารากิ

สวนไคราคุ

พระใหญ่อุชิคุ

วัดอาซากุสะ

โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)

เมืองยามานาชิ

ออนเซ็น+ขาปู

มื้ออาหาร

Day 4
สถานที่เที่ยว

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท

วิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี)

พิธีชงชาญี่ปุ่น

โตเกียว

ช้อปปิ้งชินจูกุ

ช้อปปิ้งโอไดบะ+ไดเวอร์ซิตี้

มื้ออาหาร

Day 5
สถานที่เที่ยว

สนามบินนาริตะ

สนามบินดอนเมือง XJ601 (09.15-13.45)

มื้ออาหาร

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุคุชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซ็น 5 วัน 3 คืน

เลขที่ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ประเทศที่เชียวชาญ : -
อัตราการตอบกลับ : 100 %
เวลาตอบ : ภายใน 1 ชั่วโมง
, , -
รีวิว ยืนยัน

Wifi on the car

Tag Bag

Drinking water

Guide

Tour group leader

Envelope

Ordinary medicine

สิ่งที่ไม่รวมในทริปนี้

❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ❌ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) ❌ หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า ❌ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน ❌ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ❌ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง ❌ ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

สิ่งที่รวมในทริปนี้

✔️ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน ✔️ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ✔️ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ✔️ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ ✔️ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ ✔️ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) ✔️ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจอง

-

: -

: 100%

: ภายใน 1 ชั่วโมง

, , -

0

0

ยังไม่มีคะแนน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเวลาเดินทาง
ที่ว่าง
ผู้ใหญ่

ไม่มีทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ Seektour