ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาลแดนเทพนิยาย แห่งโลกคริสตัลในฤดูหนาว 7 วัน 6 คืน

Russia
รหัสทัวร์ : 16570
: 98
จองครั้งแรกรับส่วนลด 500 บาท
คลิกเพื่อเก็บคูปอง

25

6

S7 Airlines

ก.พ.

ทะเลสาบไบคาล
โบสถ์ออโทดอก
เกาะออลฮอน
เมืองอีร์คุตสค์

ทัวร์รัสเซีย พบกับความมหัศจรรย์และความงดงามของทะเลสาบไบคาลในฤดูหนาว ทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุด ลึกที่สุด ยาวที่สุดและใสที่สุดในโลก สัมผัสกับผืนน้ำแข็งที่กว้างสุดลูกหูลูกตา ดื่มด่ำกับน้ำแข็งสีฟ้ามรกต ผาน้ำแข็ง ถ้ำน้ำแข็ง น้ำแข็งฟองอากาศ ฯลฯ และ ชม พิพิธภันฑ์ไบคาล เรียนรู้ความเป็นมาของทะเลสาบไบคาล ชมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดรวมแมวน้ำพันธ์น้ำจืดที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก

รายละเอียดทัวร์แบบย่อ

วันที่ท่องเที่ยว
สถานที่เที่ยว
มื้ออาหาร
Day 1
สถานที่เที่ยว

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินอีร์คุตสค์ S7 6332 (17.00-00.05)

มื้ออาหาร

ไม่รวมมื้ออาหาร

Day 2
สถานที่เที่ยว

โบสถ์คาซา

โบสถ์ออโทดอก

อนุสรณ์สงคราม

ลิสต์เวียนกา (พิพิธภัณฑ์ไบคาล)

มื้ออาหาร

Day 3
สถานที่เที่ยว

ลิสต์เวียงกา (พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy)

เกาะออลฮอน

มื้ออาหาร

Day 4
สถานที่เที่ยว

เกาะออลฮอน (ตอนเหนือ)

ทะเลสาบไบคาล

Shaman Stone

มื้ออาหาร

Day 5
สถานที่เที่ยว

เกาะออลฮอน (ตอนใต้)

มื้ออาหาร

Day 6
สถานที่เที่ยว

เกาะออลฮอน

อีร์คุตสค์ (ย่านการค้าถนน 130)

มื้ออาหาร

Day 7
สถานที่เที่ยว

สนามบินอีร์คุตสค์

สนามบินสุวรรณภูมิ S7 761 (10.45-15.45)

มื้ออาหาร

ไม่รวมมื้ออาหาร

ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาลแดนเทพนิยาย แห่งโลกคริสตัลในฤดูหนาว 7 วัน 6 คืน

เลขที่ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ประเทศที่เชียวชาญ : -
อัตราการตอบกลับ : 100 %
เวลาตอบ : ภายใน 1 ชั่วโมง
, , -
รีวิว ยืนยัน

น้ำดื่ม

ซองใส่เอกสาร

แท็กใส่กระเป๋า

ไกด์

หัวหน้าทัวร์

ยาสามัญประบ้าน

สิ่งที่ไม่รวมในทริปนี้

❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ตค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) ❌ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) ❌ ค่าทิปไกด์คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ 300 บาท /วัน/ท่าน ❌ ค่าทิปคนขับรถเกาะออนฮอล 20 USD/คัน/วัน

สิ่งที่รวมในทริปนี้

✔️ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ✔️ ที่พักโรงแรม 5 ดาว 4 ดาว ตามโปรแกรม (จักให้พักห้องละ 2 ท่าน) **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง + ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม** ✔️ ค่าอาหารที่ระบุตามโปรแกรม (หากท่านไม่ท่านอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) ✔️ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม ✔️ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ – ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ ✔️ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (หากมีรายการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชำระเพิ่ม) ✔️ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม ✔️ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 6 เดือน-75 ปีเท่านั้น** ✔️ ค่าจ้างของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง 1 ท่าน ✔️ ค่าจ้างของหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะจากเมืองไทย 1 ท่าน ✔️ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด

เงื่อนไขการจอง

-

: -

: 100%

: ภายใน 1 ชั่วโมง

, , -

0

0

ยังไม่มีคะแนน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเวลาเดินทาง
ที่ว่าง
ผู้ใหญ่

ไม่มีทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ Seektour