บทความ
ติดต่อเรา
หน้าแรก   »   ไต้หวัน   »   ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์ CICNX1

ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน 4คืน

5 วัน 4 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
FORMOSA
จำนวนสูงสุด:
10 คน
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
CICNX1
เที่ยวบิน :

CHINA AIRLINES

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ดำเนินการโดย

ไฮไลท์ทัวร์

16 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

5 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
3
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
4
5
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 STAY HOTEL หรือเทียบเท่า
4
2 TAO GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า
4
3 HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า
4
4 LIDO FORETRY SPA RESORT หรือเทียบเท่า
3

รายละเอียดทัวร์

🔷แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 🔷พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา ชาบู ชาบูสไตล์ได้หวัน
 1. วันที่ 1
  สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  ช่วงเช้า

  09.00 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

  ช่วงเที่ยง

  12.15 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 852 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  ช่วงบ่าย

  16.40 น.       ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง เพื่อนำท่านสู่ เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แหล่งเสื้อผ้าสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยพร้อมทั้งยังมีร้านอาหารมากมาย ตั้งอยู่ในย่านช็อปปิ้งชื่อดังแห่งนี้ให้ท่านได้ลองเลือกลิ้มรส

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

  ที่พัก โรงแรม STAY HOTEL หรือเทียบเท่า

  จุดเริ่มต้น
  ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 2. วันที่ 2
  หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์มาเก็ต
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”  จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม วัดเสวียนกวง สร้างขึ้นในช่วงปี 1955 ภายในวัดมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง (the Buddhist monk Xuanzang) ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถัง ที่ได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิถัง ให้ไปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหาพระไตรปิฎกวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยัน (Sun Lake) และทะเลสาบจันทรา (Moon Lake) ภายในวัดมีรูปทองคำของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า ‘ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ’ นอกจากนี้ภายนอกวัดยังมีการสร้างท่าเรือริมน้ำที่หันหลังให้ภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือมาลงเทียบที่ท่าแห่งนี้ื เพื่อขึ้นบันไดเข้าเยี่ยมชมวัดเสวียนจั๋งได้

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารจีนพื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านชม วัดเหวินหวู่ ตั้งอยู่ด้านขวาของทะเลสาบสุริยันจันทรา สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหากวางแผนสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จตามปรารถนาจึงทำให้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวัน ที่มาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่าน ชิมชาอู่หลง ชาขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เถาหยวนไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเถาหยวนและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้า ให้ท่านเลือกอย่างครบครัน พร้อมกันนั้นยังมีอาหารและร้านอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกชิม

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก โรงแรม TAO GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า

 3. วันที่ 3
  ไทเป -ร้านเครื่องสำอางค์ - ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านสู่ ร้านเครื่องสำอางค์ นำท่านชมผลิตภัณฑ์ความงามที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านแวะชิมพายสับปะรด สิ้นค้าขึ้นชื่อของไต้หวันให้ท่านได้เลือกเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  เพื่อให้ท่านถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เริ่มสร้างเมือปี 1997 ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเขตพิเศษของซินอี้ เมืองไทเป  ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเขตที่มีการพัฒนาที่นำยุคสมัยก่อนและสมัยใหม่มาประสมประสานกันมาพัฒนา ในปี 70 หรือเรียกว่า ยุคของ ไทเป แมนฮัลตัล ก็ว่าได้ และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซึ่ง หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายว่า ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความก้าวหน้าทาง High Technology จึงนำมารวมกัน คือ ความก้าวหน้าทางด้าน Technology ที่ดีที่สุด

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดีโดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน จากนั้นนำท่านชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่ง ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า มีอายุประมาณ 300 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝูเจี๊ยน ช่วง ปี ค.ศ. 1738   จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก โรงแรม HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่

 4. วันที่ 4
  DUTY FREE - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - SHEN AORAIL BIKE – แช่น้ำแร่ส่วนตัว
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าแบรนด์ดังมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวันแหลมทอดยาวออกไปนอกทะเล ยาว 1,700 เมตรมีอายุนับล้านปีเป็นแนวหินปูนที่เกิดจากลมทะเลทำให้เกิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงรูปทรงจนแปลกตา

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันพร้อมกันนั้นยังมีร้านอาหารมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ระหว่างทานเดิน ซึ่งถือว่าจิ่วเฟิ่นเป็นที่รวมอาหารพื้นเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดที่จะแวะชิมอาหารบนจิ่วเฟิ่นแห่งนี้ ถึงเวลานัดพบ นำท่านเดินทางสู่ SHEN AO RAIL BILK เป็นการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ การปั่นเรลไบค์เป็นการปั่นไปพร้อมกับรับชมธรรมชาติสองฝั่งทาง

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง

  ที่พัก โรงแรม LIDO FORETRY SPA RESORT หรือเทียบเท่า แช่น้ำแร่ส่วนตัว​ ณ ห้องพัก

 5. วันที่ 5
  สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  ช่วงเช้า

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  08.05 น.       ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI 851 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

   

  จุดสิ้นสุด
  ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ
ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัคไม่เกิน 23 คิโลกรัม) และค่าคาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศค์ของบริษัทดูแล ตลอด เดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุ
คุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามครมธรรม์)
ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7%
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและดำเนินการยื่นสำหรับลูกค้า
ค่าทิบไกด์ และ คนขับรถ
ค่าตรวจหาเชื้อ RT-PCR
อย่างน้อย 72 ชม.
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน
ในกรณีที่สายคารบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าใช้จ่ายส่วนด้ว
อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมคารจัดทำหนังสือเดินทาง ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากทางสายคารบินกำหนดและมากกว่า 1 ใบ,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่าคระเป๋าเดินทางที่ชำรุด หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

ช่วงการเดินทาง

 • ไม่ติดวันหยุด
  03 Feb 2023
  07 Feb 2023
  เต็มแล้ว (SOLD OUT)
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿21,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  10 Feb 2023
  14 Feb 2023
  เต็มแล้ว (SOLD OUT)
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿22,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  17 Feb 2023
  21 Feb 2023
  เต็มแล้ว (SOLD OUT)
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿22,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  03 Mar 2023
  07 Mar 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿25,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  10 Mar 2023
  14 Mar 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿24,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  17 Mar 2023
  21 Mar 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿24,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  24 Mar 2023
  28 Mar 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿24,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  07 Apr 2023
  11 Apr 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿24,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  14 Apr 2023
  18 Apr 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿28,990
  ฿6,000
 • ไม่ติดวันหยุด
  21 Apr 2023
  25 Apr 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿23,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  28 Apr 2023
  02 May 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿24,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  05 May 2023
  09 May 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿23,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  12 May 2023
  16 May 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿23,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  19 May 2023
  23 May 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿23,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  19 May 2023
  23 May 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿23,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  26 May 2023
  30 May 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿23,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  02 Jun 2023
  06 Jun 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿23,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  09 Jun 2023
  13 Jun 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿23,990
  ฿5,300
 • ไม่ติดวันหยุด
  16 Jun 2023
  20 Jun 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿23,990
  ฿5,300
ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  – กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังทำการจอง

  (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จองเท่านั้น)

  *ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)

  **กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว 2563

  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนำเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ)
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนำเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี

รีวิวทัวร์