หน้าแรก   »   Georgia   »   เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Georgia 7 วัน 4 คืน

เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Georgia 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ FT-TBS XJ4AB

เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Georgia 7 วัน 4 คืน

7 วัน 4 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
FIN TRIP
จำนวนสูงสุด:
15
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
FT-TBS XJ4AB
เที่ยวบิน :

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ไฮไลท์ทัวร์

21 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

2 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
7
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า
4
2 IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า
3
3 IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า
3
4 IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า
3

รายละเอียดทัวร์

จากกรุงเทพฯ -เข้าสู่ กรุงทบิลิซี -เมืองมิสเคต้า - พาชม ป้อมอนานูรี - เข้าเมืองกูดาอูรี- เปลี่ยนนั่งรถ 4WD. เดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย- นำต่อไปยัง เมืองกอรี่ - เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองโบราณอุพลิสชิเค - เจอความตื่นเต้นบน สะพานเพชรแก้ว - และ ชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - นำไปป้อมปราการนาริคาล่า (เคเบิลคาร์) – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณธรรมชาติ – อิสระช้อปปิ้งย่านการค้า รุสทาเวลี – เดินทางกลับไทยพร้อมความประทับใจ
 1. วันที่ 1
  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  23.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
  และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

  จุดเริ่มต้น
  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  กรุงเทพฯ – กรุงทบิลิซี่ – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี
  ช่วงเช้า

  01.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 908 ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 55 นาที เสิร์ฟอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

  08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี
  ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994

  นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)

  จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral)
  ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” แล ะ Tskhoveli หมายถึง “ชีวิต” โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ 

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

  ช่วงบ่าย

  นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญในอดีตถนนเส้นนี้เป็นเป็นเส้นทางสำหรับเชื่อมต่อทางทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง สำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้

  ชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.  และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียกับสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทาง

  ให้ท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) กูดาอูรีเป็นเมืองพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมยอดนิยมคือ เล่นสกีรี ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
  พักผ่อนตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารโรงแรม

  พักที่   โรงแรม ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
  (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น)

  หากต้องการอัพเกรดห้องพักเป็นโซนด้านหน้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ต่อห้อง

  โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทางเข้าพัก
  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่จำนวนห้องพักที่คงเหลือ)

   

 3. วันที่ 3
  นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – กรุงทบิลิซี่
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  10.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปยังจุดจอดรถเพื่อเปลี่ยนรถ 4WD
  (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส

  (Caucasus) ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ แม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้

  (ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์และจุดชมวิว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตามความเหมาะสม)

  ช่วงเที่ยง

   รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)

  ช่วงบ่าย

  ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจอร์เจีย

  นำท่านออกเดินทางกลับไปยัง กรุงทบิลิซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  พักที่   โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

 4. วันที่ 4
  เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ – กรุงทบิลิซี
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. กอรี่เมืองแห่งประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ให้กำเนิดบุคคลสำคัญของอดีตผู้นำโลกอย่าง “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 สตาลินเป็นผู้นําที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตที่มีบทบาทนําในสงครามรุกรบที่เอาชนะฝ่ายอักษะนาซี เยอรมัน

  เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum)  ผู้นำคนสำคัญของพรรค
  บอลเชวิด พิพิธภัณฑ์สตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในโลกที่ระลึกถึงสตาลิน ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 7 ห้อง นับตั้งแต่เกิดจนเติบโต จนนำไปสู่การขึ้นเป็นผู้นำของพรรคบอลเชวิค ในกลุ่มประเทสสหภาพโซเวียต ภาพต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมการปฏิวัติ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของสตาลินในขณะที่ยังมีชีวิต ภายนอกพิพิธภัณฑ์ยังมีรถไฟและบ้านของสตาลิน จัดแสดงไว้กลางแจ้ง 

  ช่วงเที่ยง

   รับประทานอาหารกลางวัน

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ในแถบนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล
  ถึง ค.ศ. 500 เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสูงสุด อยู่ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษ
  ที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่
  ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9

  นำท่านออกเดินทางกลับไปยัง กรุงทบิลิซี ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง โดยประมาณ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

  พักที่ โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

 5. วันที่ 5
  อุทยานซาลกา แคนยอน – สะพานเพชรแก้ว – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เขตอนุรักษ์ธรรมชาติซาลกา แคนยอน (Tsalka Canyon) อุทยานยอดนิยมสำหรับพักผ่อนในวันหยุดของชาวเมือง

  เยี่ยมชม สะพานเพชรแก้ว (Diamond Bridge) สะพานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทสัญชาติอิสราเอลและจอร์เจีย ในนามกลุ่ม Kass Group โดยผู้สร้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงและที่ตั้งของหุบเขา และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำสำหรับผู้มาเยือน ตัวสะพานมีความยาว 240 เมตร ความสูงเหนือหุบเขา 280 เมตร บริเวณชั้นล่างของอาคารเปิดบริการเป็นมินิบาร์ “Diamond bar” สามารถสั่งเครื่องดื่มและเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติโดยรอบแบบ 360⁰  มีน้ำตกและลำธารขนาดเล็กไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

  ช่วงบ่าย

  นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี เยี่ยมชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซียขนาดใหญ่ จำนวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร ซึ่งเสาแต่ละต้นได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต่ำอนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย

  นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พร้อมรับชมการแสดงดนตรีท้องถิ่น

  พักที่ โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

 6. วันที่ 6
  ป้อมปราการนาริคาล่า (เคเบิลคาร์) – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณ – มัสยิด จูมาร์ – อิสระช้อปปิ้งย่านการค้า รุสทาเวลี – สนามบินทบิลิซี
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (เคเบิลคาร์) สู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7
  สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก

  และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมเล็ก ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี

  และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้นแต่หากใครที่มาเยือนอย่างเป็น มิตร เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนำสำราญ

  นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาค ตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 – 1284 

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นเดินชมบริเวณย่านเมืองเก่า โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ

  ชมด้านนอก มัสยิด จูมาร์ (Juma Mosque) มัสยิดเก่าแก่ย่านเมืองเก่า เป็นมัสยิดหนึ่งที่งดงามแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ มัสยิดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ภายในตกแต่งและประดับดาด้วยหินและโมเสก

  จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge Of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน
  ชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 ม. ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในกรุงทบิลิซี ตั้งเด่นบนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง

  จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลาง ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคารร้านค้า ร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่าที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  อิสระอาหารเย็น

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี เช็คอินและรับบัตรโดยสาร

  23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ 911 ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง 55 นาที  !! บริการอาหารและน้ำดื่ม ทุกที่นั่ง !!

 7. วันที่ 7
  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  ช่วงเช้า

  11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

  จุดสิ้นสุด
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน (กรณีภาษีน้ำมันปรับเพิ่ม ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าภาษีที่มีอัตราเพิ่มตามจริง)
โรงแรมที่พัก มาตราฐาน 3 - 4 ดาวหรือ เทียบเท่า จำนวน 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำกัดท่านละไม่เกิน 2 ใบ
ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (อาจะมีการเปลี่ยนแปลง)
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หมายเหตุ ; จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุแต่ละครั้ง 50,000,000 บาท
น้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อ 1 ท่าน

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย)
ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป/ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  การสำรองที่นั่ง

  กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท

  1. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง
  มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
  เดินทางของท่านและการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  2.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

  เงื่อนไขการให้บริการ

  โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30+ ท่าน รวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง

  • กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท
  • กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท
  • กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
  • หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศคำสั่งระงับหรือยกเว้นให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา ต้องทำคำร้องขออนุญาตเข้าประเทศจอร์เจีย (วีซ่า)


  1. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

  2. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) เท่านั้น

  3. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

  4. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการ

  5. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

  6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

  10. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด

  11. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

  12. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

  13. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง

  14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

  15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

  16. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

  17. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

  18. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

  19. หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน (วันกลับ)

  20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติม

  21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบ พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดังมี ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมไปถึงร้านอาหาร

  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยค้นหา พระราชบัญญัติ
  ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑

  2. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 70%

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

  4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด