หน้าแรก   »   จอร์เจีย   »   จอร์เจีย บาทูมี่ คูทาอีซีกอรีมิสเคด้า คาซเบกิ ทบิลิชิ

จอร์เจีย บาทูมี่ คูทาอีซีกอรีมิสเคด้า คาซเบกิ ทบิลิชิ

รหัสทัวร์ GTK02 FANTASTIC GEORGIA

จอร์เจีย บาทูมี่ คูทาอีซีกอรีมิสเคด้า คาซเบกิ ทบิลิชิ

7 วัน 4 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
I travels center
จำนวนสูงสุด:
20
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
GTK02 FANTASTIC GEORGIA
เที่ยวบิน :

ไฮไลท์ทัวร์

11 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

2 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

13 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 ที่พัก: Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
4
2 ที่พัก: Hotel in Tskhaltubo 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
4
3 ที่พัก: Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
4
4 ที่พัก: Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
4
5 ที่พัก: Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
4

รายละเอียดทัวร์

🔺ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมีชมความสวยงามของทะเล 🔺ประติมากรรม Ali and Nino 🔺นั่งรถ Four-Wheel เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ 🔺นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย 🔺นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา 🔺ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress)
 1. วันที่ 1
  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  20:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาห์เตอร์ M สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

  23:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TKO69

  จุดเริ่มต้น
  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ - เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปียเซซ่า - ประติมากรรม Ali and Nino
  ช่วงเช้า

  05:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดย สายการบิน TURKISH AIRLINES

  06:55 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK390

  09:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เมืองหลวงของรัฐอัดจารา ( Ajara) สาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองในประเทศจอร์เจียตั้งอยู่บนริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ (Black Sea) เมืองนี้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงจนได้รับฉายาว่าเป็น “The Las Vegas of the Black Sea หรือลาสเวกัสแห่งทะเลดำ” ถึงจะเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่ก็ยังมีธรรมชาติและความเก่าแก่หลงเหลืออยู่มากมาย

  นำทุกท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนิโอ (Gonio Fortress) คือป้อมที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางภาคตะวังตกเฉียงใต้ของประเทศ หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษ 7-8 ก่อนคริสตกาล ป้อมโกนิโอ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการของชาวโรมันใน ป้อมแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด 900 เมตร กำแพงสูง 5 เมตร และหอคอย 18 แห่งที่สูง 7 เมตร เป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยียนอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดท้องถิ่น ตลาดนัดในเมืองบาทูมี ขายของพื้นเมืองทั่วไปของประเทศจอร์เจีย เช่นอาหาร ขนม ผัก ผลไม้ และของพื้นเมือง

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียเซซ่า (Piazza Square) เมืองบาทูมี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญใจกลางเมืองสร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ที่สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคารโรงแรม ไนท์คลับ และอื่นๆ ไปชมความสวยงามที่ ประติมากรรม Ali and Nino ที่ตั้งอยู่ในเมืองบาทูมี รูปปั้นชาย หญิง ที่ถูกแกะสลักจากเหล็ก มีความสูงถึง 8 เมตร นับว่าเป็นรูปปั้นที่สูงมากจนต้องแหวนหน้ามองกันเลยทีเดียวประติมากรรมนี้ ถูกออกแบบมาให้มีความน่าสนใจและแปลกประหลาด แบบที่ไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อน สร้างขึ้นโดยศิลปินที่ชื่อว่า Tamara Kvesitadze โดยการสร้างรูปปั้นนี้ Tamara

  ได้รับแรงบัลดาลใจจากนวนิยายชื่อดัง เรื่อง Kurban ที่เนื้อเรื่องเล่าถึง ความรักที่แสนอาภัพของ Ali ชายหนุ่มชาวมุสลิม และ Nino หญิงสาวชาวจอร์เจีย ที่เป็นคริสเตียน ซึ่งทั้งคู่ได้พรัดพรากจากกันเนื่องจากการรุกรานของโซเวียต

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

  ที่พัก: Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 3. วันที่ 3
  เมืองบาทูมี - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนโดยรอบที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชาอิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดำ **การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดท้องถิ่นอิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เลือกซื้อขนม เครื่องประดับอีนาเมล ขนมคูซเซล่า ไวน์ และวอดก้า หรือของพื้นบ้านประจำเมืองไปเป็นของที่ระลึกได้เลย

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูทาอีซี (Kutaisi) เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำรีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร

  พาทุกท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถ้ำนี้ถูกค้นพบแลศึกษาโดยนักสำรวจถ้ำชาวจอร์เจีย Mr. Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปลี่ยนถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยว ภายในปี 1989 มีการวางเส้นทางเดินเท้าในถ้ำเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 เมตรถูกเจาะออกที่ทางออก และเริ่มการก่อสร้างอาคารชั้นล่าง ถ้ำมีไฟส่องสว่างชั่วคราว เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ เริ่มเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

  ที่พัก: Hotel in Tskhaltubo 4*หรือระดับใกล้เคียงกัน(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 4. วันที่ 4
  Uplistsikhe - เมืองถ้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน-วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิชิ Tbilisi
  ช่วงเช้า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6)

  นำท่านเดินทางไปที่ Uplistsikhe เพื่อเข้าชม Cave house เมืองถ้ำโบราณ ตามภาษาจอร์เจียแปลว่า “ป้อมปราการของขุนนาง” ซึ่งเมืองถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บนหินผา ใช้การก่อสร้างด้วยการขุดและเจาะจนเกิดเป็นถ้ำเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยขึ้นมา เป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติที่มองเห็นได้จากที่นี่แล้ว สถานที่แห่งนี้ยังถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ถือกำเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเป็นแค่ห้องหินที่มีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณ แม้จะไม่ได้มีเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงเหมือนยุคปัจจุบัน แต่ก็สามารถสร้างทั้งห้องต่าง ๆ วิหาร รวมไปถึงโรงละครที่กว้างขวางและใหญ่โตขึ้นมาได้ เนินด้านบนก็จะทำให้มองเห็นทัศนียภาพที่เป็นพื้นดินสีเขียวชะอุ่มและมีแม่น้ำตัดผ่านซึ่งมีความสวยงามมากรวมไปถึงพื้นที่หินอันโล่งกว้างก็ทำให้เราได้เห็นภาพอันงดงาม

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)

  พาทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจำลองบรรยากาศสมัยที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ สิ่งของเครื่องใช้โต๊ะทำงาน ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของโจเซฟ สตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านที่ท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็กมีรถไฟที่ท่านเคยใช้งาน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความรู้สึก เป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจเมื่อมาจอร์เจีย จากนั้นพาท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม นำพาทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)

  ที่พัก: Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 5. วันที่ 5
  ป้อมอนานู - อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเชีย จอร์เจีย - Kazbegi-นั่งรถ 4WD ชม Gergeti Trinity Church - เมืองทบิลิซี Tbilisi
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9)

  นำทุกท่านเดินทางไปชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการนี้ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจีย จากมุมสูง เราจะมองเห็นวิวสวยๆของอ่างเก็บน้ำและภูเขาที่ล้อมรอบที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi ช่วงศตวรรษที่ 16-17เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ด้านในมีโบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่างอลังการส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน้ำชินวาลี (Zhinvali Reservoir)ไว้ส่งต่อน้ำไปยังเมืองหลวง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากนั้นเก็บภาพกับ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Friendship Monument) หรือ อนุสาวรีย์สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีของสนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเชีย อนุสาวรีย์นี้

  ตั้งอยู่บนทางหลวงทหารจอร์เจียระหว่างเมืองรีสอร์ทสกีGudauriและทางผ่าน Jvaท่ อนุสาวรีย์นี้เป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตที่มองเห็นหุบเขา Devil’s Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรีย์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วทั้งโครงสร้าง และแสดงให้เห็นฉากประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเชีย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ที่เป็นที่รู้จักจากสถานที่ที่สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเดินป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพน์และป่าไม้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Kazbegi โดยรอบ

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)

  จากนั้นนำทุกท่านนั่งรถ 4WD (Four-Wheel รถที่สามารถรับมือกับถนนที่ขรุขระ ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซึ่งที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์ ซึ่งเป็นนิกายที่เก่าแก่และที่นี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่เก่าแก่มาที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกนี้ โบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 นี้ตั้งอยู่บนภูเขา Kazbegi ที่มีความสูงถึง 2,170 เมตร แม้การเดินทางขึ้นมาค่อนข้างยากลำบาก เพราะถ้าเดินเท้าขึ้นเขาต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือถ้าใช้รถต้องใช้รถ 4W ขึ้นเขามาราว 30 นาที แต่บอกเลยว่าคุ้มค่าและตะลึงเมื่อเห็นสถานที่นี้แน่นอน จนถึงสมควรเวลาแล้วพาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)

  ที่พัก: Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 6. วันที่ 6
  เมืองทบิลิชิ - โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) - The Bridge of Peace - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้น ชมป้อมนาริกาลา- ท่าอากาศยานทบิสิชิ- ท่าอากาศยานอิสตันบลู
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12)

  นำพาทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิสิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่ริม

  แม่น้ำคูรา มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน ทบิลีซีก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยพระเจ้าวาคตังที่หนึ่งแห่ง

  ไอบีเรียและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานครได้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่าง ค.ศ. 1801-1917 นครกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย โดยทำหน้าที่เป็นนครอุปราชหลวงครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือและใต้ของคอเคซัสเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียและอยู่ใกล้กับทางสายไหม ทำให้กลายเป็นดินแดนกันชนของมหาอำนาจของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) ตั้งอยู่เหนือเนินผาสูงริมแม่น้ำมิทควารี (Mtkvari River) เมืองทบิลิซีประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1278 – 1284 โดยมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สถาปนาทบิลิซีเป็นนครหลวง ตั้งตระหง่านอยู่คู่กันในอดีตโบสถ์ถูกทำลายและได้รับการบูรณะอยู่หลายครั้งเคยถูกใช้เป็นคุกในยุคที่ราชวงศ์ซาร์สปกครองและเปลี่ยนมาเป็นโรงละครในยุคโซเวียต ซึ่งได้รับการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมือง

  จากนั้นแวะถ่ายภาพที่ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซีโครงสร้างหลักของสะพานนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โดยใครที่ไปเยือนสะพานนี้ในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้ามืดก็จะได้เห็นแสงสีที่สวยงามของสะพานแห่งนี้ สะพานนี้ออกแบบโดยสถาบัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchiโครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ อิตาสี่ และ นำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เผื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองTbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง

  นำท่าน นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุดอิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิชิตามอัธยาศัย

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)

  ช่วงบ่าย

  14.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17:30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRW AYS เที่ยวบินที่ TK383

  19:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

 7. วันที่ 7
  ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ช่วงเช้า

  01:45 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TK068

  ช่วงบ่าย

  15:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  จุดสิ้นสุด
  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน ประกันภัย Group tour
ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จาก บริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีท่านต้องการซื้อความ คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

  เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565

  เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

  1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)

  2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอต์ (เล่มเหลือง ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว

  เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศจอร์เจีย ( update 16 มิถุนายน 2565 )

  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 65 เป็นต้นไป ข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศจอร์เจียได้ถูกยกเลิก ไม่จำเป็นต้องกักตัว หรือ แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือ ลงทะเบียนการการเดินทางล่วงหน้า

  ผู้เดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว

  ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี้

  1. CoronaVac(Sinovac)

  2.AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield)

  3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty)

  4. Moderna

  5. COVILO (Sinopharm)

  6. Janssen (Johnson & Johnson)

  7. Sputnik V

  8. Covaxin

  9. Novavax / Covavax

  10. Medigen

  11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC

  สำหรับคนต่างชาติ ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD

  สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน

  เดินทางมาถึงประเทศไทย

  เงื่อนไขการให้บริการ

  การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

  – จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

  – หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

  – หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  – กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

  – ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

  หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

  1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน

  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

  6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

  7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

  8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

  9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

  10. มัคคุเทศก์ นักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

  11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

  12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Alianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

  13. มัคคุเทศก์ นักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

  14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ)

  2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม

  3. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

  4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  5. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

  6. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีช่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

 3. เงื่อนไขการคืนเงิน

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวีซ่าค่ามัดจำตัวเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ )

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่น VISA

  สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

  จำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) *กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง

  บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ