หน้าแรก   »   ฮานอย   »   เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก

รหัสทัวร์ VFD01

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก

4 วัน 3 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
I travels center
จำนวนสูงสุด:
25
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
VFD01
เที่ยวบิน :

ไฮไลท์ทัวร์

10 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

4 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 ที่พัก : First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
4
2 ที่พัก : Sapa Lodge / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง
4
3 ที่พัก : Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง
5
4 ที่พัก : Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง
5

รายละเอียดทัวร์

🌾สุดสวยวิวนาขั้นบันได 📸แลนด์มาร์คใหม่MOANA SAPA CAFÉ☕️ 🔺ถ่ายรูปสุดชิค MOANA SAPA CAFÉ 🔺ห้ามพลาด ชมนาขั้นบันได 🔺นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า 🔺พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน 🔺ช้อปปิ้งบนถนน 36 สาย 🔺เยือนเมืองหลวงฮานอย
 1. วันที่ 1
  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองฮานอย
  ช่วงบ่าย

  15:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  18:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD644

  20:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่1) เมนูเฝอเวียดนาม

  ที่พัก : First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน

  จุดเริ่มต้น
  ท่าอากาศยานดอนเมือง
 2. วันที่ 2
  เมืองฮานอย – เมืองซาปา - แวะร้าน OTOP - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ตลาดคนเดินซาปา
  ช่วงเช้า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

  เดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร

  จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส นำท่านแวะร้าน OTOP เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย

  ช่วงเที่ยง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3)

  ช่วงบ่าย

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผาม้งดำ หมู่บ้านชาวกลุ่มน้อย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได จากนั้น

  นำท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนำสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่4) เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด

  ที่พัก : Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกันชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

 3. วันที่ 3
  ซาปา – Moana Sapa Cafe - นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่ – พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน - เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว
  ช่วงเช้า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

  พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาป่า โมอาน่า ซาป่า คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFE) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน

  พาท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นำท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้า

  จากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน “หลังคาอินโดจีน” โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองMuong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย

  สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน

  ช่วงเที่ยง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ Van Sam Fanxipan

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง

  ตลาดก๊กเลี้ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมี เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วย

  นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่7)

  ที่พัก : Lao Cai Royal Hotel / Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

 4. วันที่ 4
  เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – แวะร้าน OTOP – วัดเฉินก๊วก – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ช่วงเช้า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้าน 0top เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย นำท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran QuocPagod a ) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรม จีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม

  นำชม วัดหง็อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

  ช่วงเที่ยง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9) พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ SEN อาหารนานาชาติ

  นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่ เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย

  เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข

  เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พิเศษ

  แถมฟรี!! บริการขนมปังบั่นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปังประจำชาติเวียดนาม ท่านละ1ชิ้น

  20:50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645

  22:40 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

  จุดสิ้นสุด
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  เงื่อนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม

  1.พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

  2.ประกันสุขภาพหรือการเดินทางที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 USD สำหรับการรักษา โควิค-19 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)

  เงื่อนไขการให้บริการ การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

  • จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • หรือเลื่อน หรือยกเลิกการอกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
  • หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  • กรุณาชำรค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
  • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

  **สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวน

  หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

  หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

  ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

  2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

  ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

  6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

  7.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

  8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

  9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

  10. มัคคุเทศก์ นักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

  11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-อกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  เงื่อนไขการยกเลิก

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 3. เงื่อนไขการคืนเงิน

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จายอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)