หน้าแรก   »   ลาว   »   ฮักนะ.. ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน พิเศษ!! เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ฮักนะ.. ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน พิเศษ!! เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

รหัสทัวร์ LFD02

ฮักนะ.. ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน พิเศษ!! เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

4 วัน 3 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
I travels center
จำนวนสูงสุด:
20
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
LFD02
เที่ยวบิน :

ไฮไลท์ทัวร์

8 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

5 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

7 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
4
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 ที่พัก : โรงแรม สายน้ำคานริเวอร์วิว / My Laos home / วิลล่าจันจิตรดารา หรือระดับใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)
4
2 ที่พัก : โรงแรม สายน้ำคานริเวอร์วิว / My Laos home / วิลล่าจันจิตรดารา หรือระดับใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)
4
3 ที่พัก : โรงแรม M8M / ภูอ่างคำ / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)
4
4 ที่พัก : โรงแรม M8M / ภูอ่างคำ / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)
4

รายละเอียดทัวร์

🇱🇦 เปิดโลกสู่ประเทศลาว 🇱🇦 🔺พิเศษ!! เปิดประสบการ์ณนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง 🔺หลวงพระบาง ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 🔺เวียงจันทน์ ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 🔺วังเวียง เก็บภาพความประทับใจ บลูลากูน ถ้ำปูดำ และ สะพานสีฟ้า
 1. วันที่ 1
  วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง - ตลาดมืด
  ช่วงเช้า

  11.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน AirAsia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

   

  ช่วงบ่าย

  14:30 น. นำท่นเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1030 นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

  16:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ลาวเท่ากับประเทศไทย) นำทุกท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่มีมานานกว่า 1200 ปี โดยการบรรจบกันของแม่น้ำคานและแม่น้ำโขงในใจกลางภาคเหนือของประเทศลาว เมืองหลวงพระบางเป็นทั้งเมืองหลวงของราชอาณาจักรโบราณและยุคสมัยใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง ช่วงหัวค่ำที่ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตั้งร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ สำหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเลือกซื้อของฝากจากการมาเที่ยวหลวงพระบางได้เลย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1)

  ที่พัก : โรงแรม สายน้ำคานริเวอร์วิว / My Laos home / วิลล่าจันจิตรดารา หรือระดับใกล้เคียง

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)

  จุดเริ่มต้น
  ท่าอากาศดอนเมือง
 2. วันที่ 2
  เมืองหลวงพระบาง - ร้านกาแฟประชานิยม - น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี - ร้านตาด แก้ว - คาเฟ่สวนพูนสุข
  ช่วงเช้า

  พาทุกท่านไปทำกิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง (ไม่รวมค่าของตักบาตร) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถูกให้ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว นักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วพระจะฉันแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรือ หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัดพอพระท่านจะฉันพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันแล้วชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกครั้งนึงและทุกท่านยังสามารถเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้าหรือขนมต่างๆ สามารถซื้อเป็นของฝากได้เช่นกัน

   

  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

  ร้านกาแฟประชานิยมพาทุกท่านเที่ยว น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือสายน้ำสีฟ้าเทอคว๊อยซ์ ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณน้ำตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ชั้น ท่ามกลางป่าไม้ร่มรื่น ทำให้ที่นี่กลายเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว และบริเวณน้ำตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซึ่งรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจากการค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนทำร้ายมามากมาย ซึ่งทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพื้นที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย

  ช่วงเที่ยง

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3)

  ร้านตาดแก้ว บรรยากาศดีริมน้ำตกจากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปนั่งเล่นที่ คาเฟ่สวนพูนสุข (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม) ร้านกาแฟ ร้านอาหาร บรรยากาศสบายๆ การเดินทางระหว่างตัวเมืองหลวงพระบางมาน้ำตกตาดกวางสี แวะดื่มด่ำเก็บภาพบรรยากาศ สะพานเดินทางท้องทุ่งนา อาหารอร่อย กาแฟดี ขนมเค้กบอกได้เลยว่าอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคา วิวสวยคุ้มค่าการเดินทางแน่นอน จากนั้นพาทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตั้งชื่อวัดตามพระนามของพระองค์

  เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ อาทิ พระแชกคำ, พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ

  จากนั้นนำทุกท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก และตัวอาคารยังมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของเมือง นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบางพระพุทธรูปอันเก่าแก่และคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย

  พาทุกท่านเที่ยวชม พระธาตุพสี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบนซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาตุและวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน แสงแดดจะสาดส่องมาที่พระธาตุเป็นสีทองสวยอร่ามและยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบางอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ ตลาดมืดหลวงพระบางอิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เลือกซื้อของรับประทานตามอัธยาศัย

 3. วันที่ 3
  วันที่ 3 วัดเชียงทอง - วัดใหม่-คาเฟ่ Joma Bekery - สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง - ถ้ำปูคำ - สะพานสีฟ้า
  ช่วงเช้า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

  พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เป็นวัดที่สำคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซึ่งไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกมุมสวยที่เห็นแล้วจำได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”

  ช่วงเที่ยง

  จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่คนลาวเรียกสั้นๆ ว่า วัดใหม่ เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุดกำแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ะเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 และได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์จึงทำให้มีการบูรณะและสร้างเพิ่มเติมหลายครั้ง

  จากนั้นนำทุกท่านแวะพักผ่อนที่ คาเฟ่ Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม)ชื่อร้าน Joma มาจากชื่อหุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นชื่อซอยข้างร้านว่าซอยโจมา

  เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม สำหรับเบเกอรี่ จะเน้นพวกขนมปัง คุกกี้ และ เค้ก

   

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5)

  เฝอ ก๋วยเตี๋ยวซึ่งลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบางชอบเผ็ดก็กินกับพริกขี้หนูจิ้มกะปิ แกล้มกับผักสด

  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง พาท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง LCR เที่ยว C81 เพื่อเดินทางสู่ วังเวียง รอบเวลารถไฟ 13.25 – 14.25 ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่นได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง

  เดินทางถึง วังเวียง พาทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนี้นั้นก็คือ บลูลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะเวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี ถ้ำปูคำชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ้ำมืดไม่มีไฟฟ้า รวมถึงเข้าไปดูปูคำ มีระยะทางขึ้นถ้ำประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

  ในการขึ้นถ้ำปูคำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูคำ ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง จากนั้นพาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกับ สะพานสีฟ้า (ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน) อีกหนึ่งมุม

  ถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟ้าทอดข้ามแม่น้ำซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำซอง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น้ำชองเป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียงในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร หากท่านใดไม่ล่องเรือ

  สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพื้นเมืองมากมาย ซึ่งเป็นสินค้าราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปปิ้งเป็นของฝากที่ระลึกอีกด้วย

  ช่วงบ่าย

  เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6)

  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายแนะนำให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้งชุดพื้นเมือง กระเป๋า มากมาย

  ที่พัก : โรงแรม M8M / ภูอ่างคำ / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง)

 4. วันที่ 4
  วันที่ 4 เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีเมือง - ทำอากาศยานนานาซาติวัตไต - ทำอากาศยานดอนเมือง
  ช่วงเช้า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)

  จากนั้นนำทุกท่านสู่ เวียงจันทน์ เที่ยวชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฎความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญ

  อย่างของประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไช เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง

  นำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรีและพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีและสวนประตูไซ จากนั้นพาทุกท่านไปขอเงินทองที่ วัดสีเมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการทำพิธีสำคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จะต้องนำน้ำพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้ว บางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรื่องเงินทองและโชคลาภ

  สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่นเดินทางสู่ ทำอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทร์

  ช่วงบ่าย

  13:45 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1041

  14:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย

  จุดสิ้นสุด
  ท่าอากาศดอนเมือง

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  เอกสารที่ต้องทำการเรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย

  1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

  2.เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ) หรือ International Vaccinated Certificate หรือ Vaccine Passport (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข(ขอจากแอปหมอพร้อม)

  เงื่อนไขเข้าประเทศลาว

  แสดงเอกสารฉีดวัคชีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด

  เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว

  แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

  เงื่อนไขการให้บริการ

  การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าวจะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

  •  หรือเสื่อน หรือยกเลิกการอกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
  •  หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคำบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไดๆ ทั้งสิ้นการจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  •  กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท
  •  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือช่าอกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

  **สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวน

  หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

   

  หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่น้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่น, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

  6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

  8. การจัดการเรื่องห้องพัก ป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน

  9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

  10. มัคคุทศก์ นักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

  11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใจ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 2. เงื่อนไขการยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่ใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 3. เงื่อนไขการคืนเงิน
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จายอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)