หน้าแรก   »   กอร์มา   »   ทัวร์ยุโรป UNIQUE FRANCE SWISS ITALY 8 DAYS 5N

ทัวร์ยุโรป UNIQUE FRANCE SWISS ITALY 8 DAYS 5N

รหัสทัวร์ UIEU_001

ไฮไลท์ทัวร์

14 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

3 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

15 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
4
5
6
7
8
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 Forest Hill Meudon
4
2 Mercure Reims Cathedrale
4
3 Hotel Ibis Styles Luzern City
3
4 Metropole Suisse
4

รายละเอียดทัวร์

เที่ยว 3 ประเทศยอดฮิต ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ขึ้นชมยอดเขาทิตลิส นั่งรถไฟ Bernina Express จากสวิสไปอิตาลี ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช-La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์ มหาวิหารประจำเมืองแรงส์-แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-เมืองกอลมาร์ เมืองลูเซิร์น-เซนต์มอริตส์-รถไฟสายโรแมนติค-กรุงมิลาน-ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ แจกนำวันละ 1 ขวด ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว
 1. วันที่ 1
  กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

  ประเทศ ชั้น 4 ประตู9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอ

  มิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  จุดเริ่มต้น
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเร ื อบาโตมุช
  ช่วงเช้า

  00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยนเครื่อง

  03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่

  EK073 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลังผ่านพิธีการตรวจค นเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่ง เศสเมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือน
  มากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิ พลของการเมืองการศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่นวิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจากนั้นนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสู งถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 จากนั้นนำท่านถ่ายรูป

  ประตูชัย และผ่านชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั้นน าระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนถนนฌ็
  องเชลิเซ่

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (BateauxMouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุง ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากนั้นนำท่านสู่ Samaritaine ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วกว่า150ปี และได้การปรับปรุงใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปี 2021 ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม มากมายแล้วยังมีภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งในกรุงปารีส

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูหอยเอสคาโก้** นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 3. วันที่ 3
  La Vallee Village Outlet-เมืองแรงส์-มหาวิหารประจำแรงส์
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outletแหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสิ นค้าชั้นน าต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESE GIRBAUD,PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN,
  SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ

  ช่วงเที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ ภายใน OUTLET)

   

   

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ (Reims) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถิ่นก าเนิดของแชมเปญ นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารแรงส์(Reims Cathedral) ที่ถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศส

  โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลื อกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีที่สร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับ
  หน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี

  มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นมหาวิหารที่ประกอบพิธีราชาภิเษก
  สวมมงกุฎการขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยของพระเจ้าโคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือการที่โจนออฟอาร์คนำกำลังของฝรั่งเศส บุกเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปี เพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 ในปีค.ศ. 1429

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 4. วันที่ 4
  แคว้นอัลซาส-สตราสบูร์ก-จัตุรัสเกลแบร์-เมืองกอลมาร์
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก(Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวง แห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่น

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส

  นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ(ALSACE) เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก น าท่านชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่16-17 ตั้งอยู่ ซึ่งบางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงามเป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์
  เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 5. วันที่ 5
  ยอดเขาทิตลิส- TITLIS CLIFF WALK-เมืองลเูซิร์น
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลกสู่ ยอดเขา
  ทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปี สูงถึง10,000 ฟิ ต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี นั่งกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา **เมนูพิเศษสวิสฟองดูว์**

  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเยอดเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการ ชมถ้ำน้ำแข็ง ซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากฝี มือมนุษย์ ภายในเป็นผนังน้ำแข็งพร้อมมีคำอธิบายเป็นจุด ๆหรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF
  WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป รวมถึงการเลือกซื้อสินค้าที่ร้านขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซึ่งเป็นชั้นบนสุดซึ่งจะเป็นชั้นที่ท่านสามารถเดินหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา

  ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก และเดินทางต่อไปยังเมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสี ยดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดง

  ดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปลหรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำจั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจ จุบัน สะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด

  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่

  อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821

  โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติ
  ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 6. วันที่ 6
  เซนต์มอริตส์-รถไฟสายโรแมนติค BERNINA EXPRESS-เมืองทิราโน่
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริตส์(St. Moritz) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ในระดับความสูงที่1775 ม. เหนือน้ำทะเล ซึ่งทางตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสูง ที่สุด ที่ระดับ 4049 ม. อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้เพียงไม่กี่กิโลเมตร เซนต์มอริตส์ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่อยู่บนเขา และส่วนที่ราบโดยมีทะเลสาบขั้นอยู่ตรงกลาง

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หนึ่งในเส้นทางของรถไฟ Glacier Express ซึ่งเป็นรถไฟ Panoramic Train
  ที่ช้าที่สุดเพื่อให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเส้นทางรถไฟที่เก่าแก่และสวยงาม

  เป็นเส้นทางมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ Switzerland ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามโดยรถไฟนั้นจะเดินทางข้ามผ่านเทือกเขาแอลป์ บนความสูงกว่า 2000เมตรจากกระดับน้ำทะเล และยังเป็นเส้นทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที่องค์การ UNESCO ให้การยอมรับ โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยู่ที่ เมืองทิราโน่ ประเทศอิตาลีเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี และเป็ นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่

  เมืองโคโม่ เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 7. วันที่ 7
  ทะเลสาบโคโม่-กรุงมิลาน-ปิอาซซ่าเดลดูโอโม่-สนามบิน
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ

  ทะเลสาบโคโม (Lago di Como) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี

  ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโคโม ในแคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่ าไม้เขียวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงามทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์ นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสำคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลีตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์เดีย ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ

  นำท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที่ เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจำเมือง

  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปีหลังจากนั้น ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า”มหาวิหารเม่น” มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูปบนยอดของมหาวิหารมีรู ปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยังเป็นศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

   

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีจำหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  21.35 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

 8. วันที่ 8
  สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
  ช่วงเช้า

  06.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลี่ยนเครื่อง

  09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์

  เที่ยวบินที่ EK 372(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  จุดสิ้นสุด
  สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น
(สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริการนำเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว
หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด
ค่าภาษีมูลคา่ เพิ่ม 7%

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทำหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ค่าใชจ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหวา่งการเดินทาง
อาทิเช่น ค่าโทรศพท์์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30กก./ท่าน
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการพร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง

  2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้(กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด)

  3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศหรือตัว๋โดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

   

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่นค่า วีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ)

  2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ)

  3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม

  4.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

  5.กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

  6.กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม เป็นต้น

  7.ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

รีวิวทัวร์