บทความ
ติดต่อเรา
หน้าแรก   »   ซาปา   »   ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ BT-VN41_VU

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

4 วัน 3 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
BEST CONSORTIUM
จำนวนสูงสุด:
30 คน
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
BT-VN41_VU
เที่ยวบิน :

Vietravel Airlines

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ดำเนินการโดย

ไฮไลท์ทัวร์

5 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

1 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 DUC HUY GRAND LAOCAI หรือเทียบเท่า
4
2 SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า
4
3 LAROSA HOTEL หรือเทียบเท่า
3

รายละเอียดทัวร์

🔷ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน 🔷นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน 🔷พิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน + โวน์แดงดาลัด
 1. วันที่ 1
  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • จังหวัดลาวไก
  ช่วงเที่ยง

  12.00 น.                 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียตทราเวล แอร์ไลน์ Vietravel Airlines (VU) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  ช่วงบ่าย

  14.50 น.                 ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยเที่ยวบิน VU136 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป-กลับ)

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.05 น.   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

  เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร เดินทางต่อไปยัง เมืองซาปาซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  DUC HUY GRAND LAOCAI 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

  จุดเริ่มต้น
  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 2. วันที่ 2
  ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น                   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาปา ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร และเดินทางขึ้นเขาไปซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง)

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา และเมื่อท่านเดินลงไปด้านล่างสุดของหมู่บ้าน จะได้สัมผัสความสวยงามของน้ำตกท่ามกลางหมู่บ้านอีกด้วย

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  ช่วงบ่าย

  นำท่าน                   เดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร

  นำท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
  ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า
  เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดิบร้อนแห่งเอเชีย (ราคานี้รวมค่ารถรางจากด้านล่างถึงจุดขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)

  หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

  หมายเหตุ : จากจุดกระเช้าไฟฟ้าไปถึงยอดเขาฟานซีปัน มี2เส้นทางในการขึ้นไปถึงยอดเขา คือ เดินเท้าขึ้นบันไดไปบนยอดเขาฟานซีปัน หรือ นั่งรถรางเล็กขึ้นไป-กลับ ยอดเขาฟานซีปันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 300 บาท/ท่าน (ท่านใดจะขึ้นรถรางสามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่หน้างานได้เลยค่ะ/ครับ)

  จากนั้น                   นำท่านสู่  โมอาน่า (Moana Sapa Cafe) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปาคล้ายกับประตูสวรรค์ที่บาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก๋ๆกับมุมน่ารักๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่นชิงช้า มุมเล่นเปียโน หรือ โซนนั่งพักบนต้นไม้ที่สามารถมองวิวได้จากมุมสูง เมื่อมองออกไปจะเห็นเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่าย ให้ท่านได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟินตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลั

  พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

  จากนั้น                   สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  SAPA CHARM HOTEL 4*  หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม

  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

 3. วันที่ 3
  ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น                   นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น นำท่านสู่ ร้านหยกและเยื่อไผ่

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  ช่วงบ่าย

  นำท่าน                   ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม วัดตามจุ๊กหรือที่ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ที่จังหวัดฮานาม ห่างจากกรุงฮานอย 60 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อค้นหาดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่ไม่ควรพลาด

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ตามจุ๊ก

  จากนั้น                  นำท่านเข้าที่พัก LAROSA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า มาตรฐานฮานอยเวียดนาม

  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

 4. วันที่ 4
  ฮานอย • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ

  11.55 น.                 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตทราเวล Vietravel Airlines (VU) เที่ยวบินที่ VU 137

  ช่วงบ่าย

  13.50 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

  จุดสิ้นสุด
  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป
ที่พักโรงแรมตามรายการ
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า
ไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด
ประกันอุบัติเหตุ
วงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ
1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

ช่วงการเดินทาง

 • ไม่ติดวันหยุด
  03 Feb 2023
  06 Feb 2023
  เต็มแล้ว (SOLD OUT)
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿16,999
  ฿3,500
 • ไม่ติดวันหยุด
  10 Feb 2023
  13 Feb 2023
  เต็มแล้ว (SOLD OUT)
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿15,999
  ฿3,500
 • ไม่ติดวันหยุด
  24 Feb 2023
  27 Feb 2023
  เต็มแล้ว (SOLD OUT)
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿15,999
  ฿3,500
 • ไม่ติดวันหยุด
  02 Mar 2023
  05 Mar 2023
  เต็มแล้ว (SOLD OUT)
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿15,999
  ฿3,500
 • ไม่ติดวันหยุด
  03 Mar 2023
  06 Mar 2023
  เต็มแล้ว (SOLD OUT)
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿15,999
  ฿3,500
 • ไม่ติดวันหยุด
  10 Mar 2023
  13 Mar 2023
  เต็มแล้ว (SOLD OUT)
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿15,999
  ฿3,500
 • ไม่ติดวันหยุด
  17 Mar 2023
  20 Mar 2023
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿15,999
  ฿3,500
ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

  • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

  กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 3. ข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่พัก
  • ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม
  • โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมี  เพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ

รีวิวทัวร์