บทความ
ติดต่อเรา
หน้าแรก   »   ญี่ปุ่น   »   ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 6D 4N 1FREEDAY

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 6D 4N 1FREEDAY

รหัสทัวร์ VJP002

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 6D 4N 1FREEDAY

6 วัน 4 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
จำนวนสูงสุด:
25 คน
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
VJP002
เที่ยวบิน :

THAI AIRWAYS

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ดำเนินการโดย

ไฮไลท์ทัวร์

11 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

3 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
3
4
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
5
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
6
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 Route Inn Nagoya Sakae หรือเทียบเท่า
3
2 Hotel Kawaguchiko Tominoko หรือเทียบเท่า
3
3 Hotel International Garden Narita หรือเทียบเท่า
3
4 Hotel International Garden Narita หรือเทียบเท่า
3

รายละเอียดทัวร์

🔷ชมซากุระที่สวนสาธารณะอุเอโนะ หนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของโตเกียว 🔷ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด
 1. วันที่ 1
  กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  21.00 .      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

  23.59 .      ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622

  จุดเริ่มต้น
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – มิเอะ - ชมเทศกาลประดับไฟที่สวนนาบานะโนะซาโตะ - นาโกย่า
  ช่วงเช้า

  07.20 .          เดินทางถึงสนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.710 นำชม ดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะนารา (Nara Park) เป็นสวนสาธารณะที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 มีพื้นที่กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร อิสระให้ท่านชมงดงามของดอกซากุระพันธุ์ Someyoshino, Shidare-zakura, Yae-zakura และพันธุ์อื่นๆ ประมาณ 1,700 ต้น และภายในสวนยังมีฝูงกวางอาศัยอยู่อย่างอิสระเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสวนสาธารณะแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนารา
  • นำท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนั้น ได้รับการบันทึกลงใน กินเนสส์บุ๊คว่าเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สำคัญที่สุดของเมืองนารา นอกจากนี้ ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับเหล่ากวางที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่น
  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือ วัดน้ำใส ที่เคยติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิกาชิยาม่า โดยมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัวเดียวในการก่อสร้าง จากระเบียงวัดแห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้อย่างสวยงาม และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลลงมาจากบนยอดเขา จากนั้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกกับสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ชาเขียว ผักดองญี่ปุ่น ชุดยูกาตะ ชุดน้ำชาเซรามิค และของที่ระลึกอีกมากมายหลายชนิด
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิเอะ (Mie) นำท่านชม สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ (Nabana No Sato) สวนดอกไม้ที่ได้รวบรวมและทำการจัดแสดงดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น โดยในแต่ละฤดูกาลก็จะทำการจัดแสดงดอกไม้ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป **โดยในช่วงปลายเดือน มี.ค. ถึง ต้น เม.ย. นี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชม ทุ่งดอกทิวลิป (Tulip) หลากสีที่มีมากกว่า 1 ล้านต้น ได้บรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์**  ** การออกดอกของดอกทิวลิปขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ***  แต่ที่พิเศษและแตกต่างจากสวนดอกไม้อื่นๆก็คือ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดงาน “เทศกาลประดับไฟ (Winter Illumination) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งในแต่ละปีจะมีธีมในการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สวนดอกไม้แห่งนี้ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya)
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Route Inn Nagoya Sakae หรือระดับเทียบเท่า

 3. วันที่ 3
  นาโกย่า – ชมซากุระที่สวนโอคาซากิ – ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางชม ดอกซากุระที่สวนโอคาซากิ ซึ่งมีต้นซากุระปลูกเรียงรายอยู่มากกว่า 800 ต้น กระจายไปรอบๆ บริเวณปราสาทโอคาซากิ สวนแห่งนี้มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ภายในบริเวณสวน ท่านจะได้พบกับร้านค้ามากมายทั้งร้านอาหารและร้านขายของพื้นเมืองตั้งเรียงรายตามแนวริมแม่น้ำโอโตะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างเต็มที่
  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองชิสึโอกะ (Shizuoka) ระหว่างทางนำท่านแวะชม ทะเลสาบฮามานะ (Hamana Lake) ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักรถที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทาง
  • นำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (Gotemba Premium Outlet) เอ้าท์เล็ทขนาดใหญ่ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Kawaguchiko Tominoko หรือระดับเทียบเท่า

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

  *** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด ***

  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 4. วันที่ 4
  ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น – โตเกียว – ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ – ชินจูกุ - นาริตะ
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น (Arakura Sengen Shrine) เพื่อขึ้นชม เจดีย์ชุเรโต เจดีย์ขนาดใหญ่สีแดงห้าชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและสวยงาม เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1963 เพื่อระลึกถึงสันติภาพ ให้ท่านได้ชมและเก็บภาพอันสวยงามของเจดีย์แห่งนี้โดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนสาธารณะอุเอโนะ (Ueno Park) ให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆ ภายใต้ร่มเงาของดอกซากุระที่ผลิบาน รอการมาเยือนของท่าน

  หมายเหตุ *** การออกดอกของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

  • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้งที่ย่านนี้ เนื่องจากมีสินค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมชั้นนำ สินค้านำสมัย ขนมญี่ปุ่นทั้งแบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  • นำท่านเดินทางสู่เมือง นาริตะ (Narita)

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel International Garden Narita หรือระดับเทียบเท่า

 5. วันที่ 5
  อิสระท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

  อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ โดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนีย์แลนด์ท่านละ 3,000 บาท ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ***

  ช่วงเที่ยง

  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

  เข้าพักโรงแรม Hotel International Garden Narita หรือระดับเทียบเท่า

 6. วันที่ 6
  นาริตะ – วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟที่ วัดนาริตะซัง วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี บริเวณวัดประกอบด้วยวิหารหลายหลัง ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างจากไม้สนทั้งหลังมีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่นสวยงาม
  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ อาทิ ขนมญี่ปุ่น ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยนเท่านั้นเอง
  ช่วงเที่ยง

  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

  ช่วงบ่าย

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อทำการเช็คอิน

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.30 .           ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

  22.30 .           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  จุดสิ้นสุด
  สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์
ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ **เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีและผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว**

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางไทย
หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด เป็นต้น
ค่าประกันอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ประกันสุขภาพ, ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง, ประกันทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว
(ในกรณีที่ทางญี่ปุ่นไม่อนุมัติฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทย)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)
  1. กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท (โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์)
  2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทาง
  3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 30 วันหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน
  4. กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการชำระเงินแบบการจองทัวร์แบบปกติได้
 2. เงื่อนไขการยกเลิก
  1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้กับผู้เดินทาง โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  4. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี
  5. กรณีทำการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี

รีวิวทัวร์