หน้าแรก   »   ญี่ปุ่น   »   ทัวร์ญี่ปุ่น RAVISHING JAPAN NAGOYA KYOTO OSAKA 6D 4N

ทัวร์ญี่ปุ่น RAVISHING JAPAN NAGOYA KYOTO OSAKA 6D 4N

รหัสทัวร์ KJP140611-TG

ทัวร์ญี่ปุ่น RAVISHING JAPAN NAGOYA KYOTO OSAKA 6D 4N

6 วัน 4 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
รอลงข้อมูล
จำนวนสูงสุด:
25
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
KJP140611-TG
เที่ยวบิน :

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ไฮไลท์ทัวร์

13 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

3 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
6
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 HOTEL ASSOCIA TAKAYAMA RESORT หรือเทียบเท่า
4
2 HOTEL & RESORTS KYOTO MIYAZU หรือเทียบเท่า
4
3 HOTEL NAMBA OSAKA หรือเทียบเท่า
4
4 HOTEL NAMBA OSAKA เทียบเท่า
4

รายละเอียดทัวร์

🔷หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก 🔷หมู่บ้านสึมาโกะจูกุ 🔷ตลาดเช้ามิยากาวะ 🔷เรียนทำอาหารจำลอง 🔷จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ 🔷หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ 🔷วัดน้ำใส คิโยมิสึ วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเกียวโต 🔷เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม 🔷ปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์คของโอซาก้า 🔷ตลาดคุโรมง ครัวแห่งโอซาก้า
 1. วันที่ 1
  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-(สนามบินนาโกย่า)ประเทศญี่ปุ่น
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  20.00 น.          คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  จุดเริ่มต้น
  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 2. วันที่ 2
  สนามบินนาโกย่า-หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า
  ช่วงเช้า

  00.05 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG644 (00.05-07.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

  07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินสู่ หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ (Tsumago-juku) ตั้งอยู่ในเมืองคิโซะ (Kiso) จังหวัดนากาโน่ เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากอีกเมืองในอดีต ตั้งอยู่บนเส้นทาง Nakasendo ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองเกียวโต และ เอโดะ หรือโตเกียว ในปัจจุบันนั่นเอง โดยสมัยอดีตเมืองนี้ถือเป็นจุดแวะพักที่สำคัญระหว่างการเดินทางไปกลับระหว่างเมืองหลวงเก่าและเมืองหลวงใหม่ ก่อนจะเริ่มลดความนิยมลงเนื่องจากมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟ และถนนสายใหม่ที่สะดวก

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า กัชโช มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ ตะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก

  จากนั้นนำท่านเดินทาง ทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนูพิเศษ!! SET KAISEIKI

  พักที่  Hotel Associa Takayama Resort หรือเทียบเท่า

 3. วันที่ 3
  ตลาดเช้าทาคายามะ-เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง-พระใหญ่เอจิเซ็น-หน้าผาโทจินโบ
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านเดินชม ตลาดเช้าทาคายามะ (Takayama Morning Market) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมผักสดผลไม้หลากหลายชนิดอาหารพื้นเมืองที่นํามาปรุงสดๆสะอาด และยังมีเสื้อผ้า กระเป๋า ของแกะสลัก ของเล่นของที่ระลึกของพื้นเมืองต่างๆมากมาย โดยบรรยากาศการค้าขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆ ด้วยความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่มาก ทำให้แลดูเป็นกันเองมากกว่า แถมราคายังกันเองกว่าไปซื้อในห้างใหญ่ๆ

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ “เรียนทำอาหารสาธิตตัวอย่าง” GuJo Food Sample Workshop โดยมีผู้เชี่ยวชาญสอนและดูแลอย่างใกล้ชิด จากเมนูอาหารที่วางเรียงรายอยู่ในตู้โชว์ของภัตตาคารที่มีชื่อเสียงดูช่างน่าทานยั่วยวน ท่านจะทราบถึงขึ้นตอนในการทำอาหารตัวอย่าง เคล็ดลับ และสนุกกับการประดิษฐ์อาหารด้วยฝีมือของท่านเอง

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดชินไดจิ (Shindaiji)  นำท่านไหว้ขอพร พระใหญ่เอจิเซ็น (Echizen Daibutsu) พระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่กว่าองค์พระซึ่งประดิษฐานที่เมืองนาระ จึงถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาองค์พระใหญ่ไดบุทสึของญี่ปุ่น มีความสูงถึง 17 เมตร ประดิษฐานอยู่ที่วัดชิน

  ไดจิ (Shindaiji) เมืองคัตสุยะมะ (Katsuyama) สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1987 และกำแพงที่โอมล้อมองค์พระพุทธรูปทั้ง 3 ด้าน ยังมีเทวรูปที่ทำจากหินและทองคำอีกกว่า 1,281 องค์ ว่ากันว่าพระใหญ่องค์นี้มีต้นแบบมาจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในถ้ำหินหลงเหมิน ประเทศจีน ซึ่งเป็นมรดกโลก

  เดินทางถึง หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เป็นหน้าผาที่ยื่นออกไปในทะเลญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองสะกะอิ จังหวัดฟุกุย หรือบริเวณพรมแดนที่ติดกับจังหวัดอิชิกาว่า จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน และเป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติ บนหน้าผานี้มีทางเดินที่เหมาะสมสร้างเตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ได้มีเรือนำเที่ยว ที่ท่านสามารถชมความงามของหน้าผานี้จากทะเลได้อีกด้วย อีกทั้งหน้าผาแห่งนี้ยังมีหินเก่าแก่แปลกประหลาด มากมายให้ท่านได้ชม เช่น หินสิงโต หินเทียน หินสามชั้น หินชัน และยังมีหอชมวิวโทจิโบในเมืองที่ท่านสามารถ เห็นวิวของหน้าผาหินโทจินโบ เกาะโอชิมะ และเทือกเขาฮาคุสันด้านหลังได้อีกด้วย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  พักที่ Hotel & Resorts Kyoto Miyazu หรือเทียบเท่า

 4. วันที่ 4
  อามาโนะฮาชิดาเตะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-พิธีชงชา-วัดคิโยะมิสุ
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านสู่ จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ มีลักษณะเป็นสันทรายที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติทั้งจากกระแสน้ำและแรงลมพัดที่พาตะกอนและเม็ดทรายมารวมตัวกันเป็นแนวยาวทอดตัวขวางกั้นระหว่างอ่าวมิยาสึกับแหลมตังโกะ มีความยาวถึง 3.6 กิโลเมตรถูกปกคลุมด้วยต้นสนน้อยใหญ่กว่า 8,000 ต้น  ที่แห่งนี้ถือเป็น แหล่งชมวิวทางทะเลติดที่สวยงาม 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นอีกด้วย

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่“หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ” (Ine-Cho) เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสร้างบ้านยื่นออกไปในน้ำ แล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน คล้ายๆ กับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีซึ่งจะสร้างอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝั่งเกิดเป็นที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดๆในญี่ปุ่น โดยบ้านแบบนี้เรียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้บรรดานักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตั้งแต่การตกปลา การปลูกข้าวและอื่น ๆ

  จากนั้นนำท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น นั้นคือ การเรียนพิธีชงชาหรือที่เรียกว่าซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่า หยั่งรากลึกลงในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต หัวใจสำคัญของพิธีชงชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือดื่มชาเท่านั้น แต่อยู่ที่สุนทรียภาพในการลิ้มรสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และ จิตใจลองมาทำความรู้จักกับพิธีชงชาให้มากขึ้นรับรองได้เลยว่าหากท่านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีชงชา ก็จะต้องหลงใหลกับวัฒนธรรมอันเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจผู้คนทั่วโลกอย่างแน่นอน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

  หลังจากนั้นนำท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน้ำใส(Kiyomizu) ตั้งอยู่บนเชิงเขาของด้านตะวันออกของเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในเกียวโต วัดคิโยะมิสุที่ตั้งอยู่บนหน้าผานั้นถูกรองรับด้วยเสาต้นซุงมากกว่าร้อยต้นเสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ที่สามารถมองวิวทัศน์ของกรุงเกียวโตได้จากที่นี่ ในตัวของวัดนั้นมีศาลเจ้าจิซูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและชีวิตสมรส

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  พักที่ Hotel Namba Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 5. วันที่ 5
  โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ตลาดคุโรมง-ชินไซบาชิ
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า นำท่านถ่ายรูปชิลล์ๆกับ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) แลนด์มาร์คของโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่สีขาวสูง 8 ชั้น กำแพงหินสูงตระหง่าน คูน้ำกว้าง ที่สร้างในปี พ.ศ. 2126 โดยโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้โด่งดังซึ่งมีฉายาว่าเป็นนโปเลียนแห่งญี่ปุ่น ปราสาทได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติการสร้าง และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งเต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์กว่า 10,000 ชิ้น บริเวณรอบๆ มีพิพิธภัณฑ์โรงกษาปณ์ ซึ่งเป็นจุดชมซากุระหายาก และมีเกือบครบทุกสายพันธุ์ ได้ที่นี่ (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท)

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จะเป็นตลาดสด ที่จำหน่าย ผัก ผลไม้ อาหารสดเยอะแยะมากมาย  มีร้านเสื้อผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวมๆกันให้เราเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัยทางเดินรวมๆของตลาดอยู่ที่ประมาณ 580 เมตร  จำนวน 150 ร้านค้า โดยมีประวัติยาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น “ครัวแห่งโอซาก้า”

   จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านการค้ายอดนิยมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันหนาแน่นตลอดทั้งวัน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝั่งของแม่น้ำโดทงโบริ และที่นี่ยังเป็นแหล่งถ่ายรูปสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้าอีกด้วย เพราะมีป้ายโฆษณา และป้ายห้างร้านต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง จากนั้นท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อของโอซาก้าซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นมอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco ร้านค้าแบรนด์สุดหรูตั้งแต่แบรนด์แฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari ร้านจำหน่ายนาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และร้านค้าแบรนด์กีฬาอย่าง Adidas ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอย สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที่มีทั้งร้านเครื่องสำอาง สินค้ามือสอง แบร์นดเนม ขนม ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  พักที่  Hotel Namba Osaka เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 6. วันที่ 6
  โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

  11.00 น.          ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้า กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG623 (11.45-15.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

  ช่วงบ่าย

  15.45 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  จุดสิ้นสุด
  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
// ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)
  1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
  2. ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
   • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
   • เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
  4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 2. เงื่อนไขการยกเลิก
  1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
  4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
  5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
  6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทางและกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
  7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่พัก
  1. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
  2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
  3. สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
  4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
  5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยอาจจะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม
  6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับสายการบิน
  1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
  2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง
  3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผู้กำหนด
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
  5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้
  6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด
  8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
  9. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง
  10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร
  11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้

รีวิวทัวร์