หน้าแรก   »   กูดาอูรี   »   ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส A

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส A

รหัสทัวร์ FT-TBSXJ04A

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส A

6 วัน 4 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
FINTRIP
จำนวนสูงสุด:
15
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
FT-TBSXJ04A
เที่ยวบิน :

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ไฮไลท์ทัวร์

20 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

2 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

13 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า
4
2 โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า
4
3 โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า
4
4 โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า
4

รายละเอียดทัวร์

กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ – มิสเคต้าวิหารจวารี – ไร่ไวน์มูคาร์นี่ –เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสชิเค่ – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย –โบสถ์เกอร์เกตี้ – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ– ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี
 1. วันที่ 1
  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  23.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิฯ
  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
  และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

  จุดเริ่มต้น
  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 2. วันที่ 2
  กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ไร่ไวน์มูคาร์นี่ – ทบิลิซี่
  ช่วงเช้า

  01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์
  เที่ยวบินที่ XJ 908 ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 55 นาที เสิร์ฟอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

  08.00 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย
  สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล
  เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย
  อายุมาก กว่า 3,000 ปีต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า
  (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1994

  นำท่านชม
  วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้า
  ไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย(Kingdom of Iberia)
  จากนั้นเดินทางไปชม
  วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral)
  ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และ Tskhoveli
  หมายถึง “ชีวิต” โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์
    

   

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ไร่ไวน์มูคาร์นี่ (Chateau Mukhrani)
  เป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งเดียวในจอร์เจียที่รวบรวมเอา ไร่องุ่น โรงกลั่นไวน์ และเรื่องราวประวัติศาสตร์การผลิตไวน์มารวมไว้ที่เดียว ไร่ไวน์แห่งนี้ก่อตั้งโดย Ivane Mukhranbatoni สมาชิกของราชวงศ์และผู้มีบทบาททางการเมืองของจอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ 19 ในปี 2003

  กลุ่มผู้ประกอบการชาวจอร์เจียเริ่มฟื้นฟูกิจการ โดยมีความตั้งใจที่จะรื้อฟื้นอสังหาริมทรัพย์แห่งศตวรรษที่ 19 กลับไปสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตและสร้างการผลิตขึ้นใหม่ๆ โดยผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดั้งเดิมเข้าด้วยกัน โดยเริ่มมีการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวและบริการไวน์ประเภทต่างๆ นำท่านเข้าเยี่ยมชมและศึกษากรมมวิธี ประวัติศาสตร์การทำไวน์ที่มีอายุนับร้อยปี นอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถซื้อไวน์จากแหล่งผลิตได้ในราคาย่อมเยาไปเป็นของฝากอีกด้วย

   

  ช่วงเย็น/ค่ำ

   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร

  พักที่   โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 3. วันที่ 3
  เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสชิเค่ – ทบิลิซี่ – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น บ้านเกิดของผุ้นำอย่าง “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 สตาลินเป็นผู้นําที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตที่นําสงคราม
  รุกรบเอาชนะนาซี เยอรมัน เข้าเยี่ยมชม
  พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผู้นำคนสำคัญของพรรคบอลเชวิด พิพิธภัณฑ์สตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในโลกที่ระลึกถึงสตาลิน ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 7 ห้อง นับตั้งแต่เกิดจนเติบโต จนนำไปสู่การขึ้นเป็นผู้นำของพรรคบอลเชวิค ในกลุ่มประเทสสหภาพโซเวียต ภาพต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมการปฏิวัติ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของสตาลินในขณะที่ยังมีชีวิต
  ภายนอกพิพิธภัณฑ์ยังมีรถไฟและบ้านของสตาลิน จัดแสดงไว้กลางแจ้ง 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ในแถบนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล
  ถึง ค.ศ. 500 เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสูงสุด อยู่ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วง
  คริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น) ใช้เป็นที่ประกอบ
  พิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีห้องต่างๆ
  ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  ช่วงบ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
  นำท่านเดินทางไปยัง
  เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)
  เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย–รัสเซียและสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปีแห่งอำนาจอธิปไตยของจอร์เจียและ 2,000 ปีแห่งศาสนาคริสต์ในจอร์เจีย เสายักษ์ทั้ง 16 หลังบนเนินเขาสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา 

  นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย
  และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

   

  ช่วงเย็น/ค่ำ

   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร

  พักที่   โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 4. วันที่ 4
  ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กรุงทบิลิซี
  ช่วงเช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญ เป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง สำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา
  จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)

  นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองพักตากอากาศและสกีรีสอร์ท
  ยอดนิยม ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน มีหิมะปกคลุมซึ่งเป็นช่วงที่สวยงาม

  ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี
  (Treaty of Georgievski)
  และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ แม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้
  (ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์และจุดชมวิว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว
  หรือสลับรายการตามความเหมาะสม)
  สมคมรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร

  พักที่   โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 5. วันที่ 5
  ป้อมปราการนาริคาล่า – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณ – ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี – มื้อค่ำ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress)
  ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด(ปีค.ศ.1089-1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala)
  ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมเล็ก
  ชมรูปปั้น
  Mother of a Georgia หรือ อีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาว
  สูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นใน
  ปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้นแต่หากใครที่มาเยือนอย่างเป็น มิตร เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนำสำราญ 

  นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 – 1284 

  จากนั้นชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาว
  ที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง

  ช่วงเที่ยง

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street)
  ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลาง ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคารร้านค้า ร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล
  โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง

  พักที่   โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 6. วันที่ 6
  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี เช็คอินและรับบัตรโดยสาร

  09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  โดย
  สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 909
  ใช้เวลาเดินทางประมาณ
  7 ชั่วโมง 55 นาที  เสิร์ฟอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

  ช่วงเที่ยง

   

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  จุดสิ้นสุด
  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน
-กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว -กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน พักห้องเดียวกัน และหากในวันเวลาดังกล่าว ห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว 1 (DBL) และเตียงเสริม 1 เตียง (เตียงพับ เตียงสปริง)
อาหารตามรายการระบุ
(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำกัดท่านละไม่เกิน 2 ใบ
ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ภาษีน้ำมัน ,ภาษีสนามบิน และ ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(หากค่าน้ำมันปรับเพิ่ม ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าภาษีที่มีอัตราเพิ่ม)
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ -ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย)
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป/ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)
  1. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30+ ท่าน รวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
  • กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท
  • กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท
  • กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
  1. หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศคำสั่งระงับหรือยกเว้นให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา ต้องทำคำร้องขออนุญาตเข้าประเทศจอร์เจีย (วีซ่า) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติม
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
  3. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

  5. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) เท่านั้น

  1. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
  2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
  3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
  4. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
  5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
  6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  7. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
  8. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
  9. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
  10. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
  11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
  12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
  13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
  14. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
  15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  16. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
  17. หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน (วันกลับ)
 2. เงื่อนไขการยกเลิก
  1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบ พระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดังมี ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมไปถึงร้านอาหาร เป็นต้น
  • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยค้นหา พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑
  1. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 70%
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

  4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

รีวิวทัวร์