หน้าแรก   »   กอรี   »   ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA 8D 5N มหัศจรรย์ฤดูใบไม้ผลิ ดินแดนเทือกเขาคอเคซัส 2023

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA 8D 5N มหัศจรรย์ฤดูใบไม้ผลิ ดินแดนเทือกเขาคอเคซัส 2023

รหัสทัวร์ SMGG-TK2276

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA 8D 5N มหัศจรรย์ฤดูใบไม้ผลิ ดินแดนเทือกเขาคอเคซัส 2023

8 วัน 5 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
รอลงข้อมูล
จำนวนสูงสุด:
25
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
SMGG-TK2276
เที่ยวบิน :

โปรไฟไหม้

ไฮไลท์ทัวร์

20 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

0 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

15 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
8
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 BEST WESTERN PREMIER หรือเทียบเท่า
4
2 TSKHALTUBO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
4
3 CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
5
4 RADIUS HOTEL หรือเทียบเท่า
4

รายละเอียดทัวร์

รูปปั้นอาลีและนีโน่ สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที ชมความงามของวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ชมสะพานแห่งสันติภาพ ที่ออกแบบร่วมสมัย ชมป้อมนาริกาลา และ อนุสาวรีย์มารดาแห่วจอร์เจีย ชมความงามของวิหารสเวติสเคอเวรี ชมความงามของวิหารจวารี
 1. วันที่ 1
  กรุงเทพ ประเทศไทย I อิสตันบูล
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 7 แถว N
  เคาน์เตอร์ สายการบิน TURKISH AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

  23.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน

  จุดเริ่มต้น
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  อิสตันบูล I บาทูมิ I Piazza Square I จตุรัสยุโรป I อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ I ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ I ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
  ช่วงเช้า

  05.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

  06.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบาทูมิ ประเทศจอเจียร์ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK3903 | Page

  09.40 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาทูมิ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

  เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ ของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอัตจารา (Ajara) ที่ปกครองตนเอง

  ผลิตผลของพืชผัก ผลไม้ต่างๆหลายอย่างและที่สำคัญยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญมากมายๆต่างๆของเมืองอีกด้วย นำท่านชมเมืองเก่าบาทูมิ(Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า

  ชมจตุรัส Piazza Square ที่สร้างขึ้นในปี2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladzeสร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน นำท่านถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์เจ้าหญิงมีเดีย (Statue ofMedea) อนุเสาวรีย์เจ้าหญิง Colchian แห่งเทพนิยายกรีก จากนั้นนำท่านชมจตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจตุรัสที่สำคัญในยุโรป

   

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่

  ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่รูปคู่รักชายชาวอาเซอร์ไบจานและหญิงสาวชาวจอร์เจียนในนวนิยายท้องถิ่น มีขนาดสูง 8 เมตร ตั้งอยู่ริมทะเลดำที่จะเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาทีถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบจานด้วย

  จากนั้นนำท่านเดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ที่ยาวถึง 6 กิโลเมตรสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1884 ประดับด้วยน้ำพุงดงาม

  ตลอดสาย และเป็นถนนที่ยาวที่สุดบนฝั่งทะเลดำ จากนั้นนำท่านล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาตูมีชมความสวยงามของทะเลบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเลพร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา

  **การล่องเรือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม

   

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำบน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ (Fountain Show) ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองบาทูมิ

 3. วันที่ 3
  บาทูมิ I TSKALTUBO I ถ้ำโพรมิธีอุส I คูไตซี I มหาวิหารบากราติ I สวนคูไตซี I น้ำพุโคลซิส
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่เมือง TSKALTUBO เพื่อชมถ้ำโพรมิธีอุส (Prometheus Cave)เป็นหนึ่งในถ้ำอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปีค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตา

  ภายในตัวถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงามของถ้ำแห่งนี้

   

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

  เมืองนี้มีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี
  ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลก
  ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส(Empire
  of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางด้านของตะวันตกของประเทศ

  จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารบากราติ (Bagradi Cathedral) ที่ตั้งชื่อตามพระเจ้าบากราตที่ 3 กษัตริย์ผู้ทรงรวมจอร์เจีย สร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 ตั้งอยู่ในเมืองคูไตซี โดยมหาวิหารแห่งนี้แม้จะถูกพวกเติร์กทำลายไปบางส่วน แต่ซากปรักหักพังของ

  โบสถ์ก็ยังปรากฏจนถึงทุกวันนี้ โดยได้มีการบูรณะมาโดยตลอดซึ่งสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางได้อย่างเด่นชัด หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับสวนสวยงามประจำเมืองคูไตซี นำท่านถ่ายรูปคู่ น้ำพุโคลซิส (Colchis
  Fountain)ที่มีชื่อเสียงซึ่งสร้างขึ้นในปี 2011 เป็นโครงสร้างแบบลดหลั่นที่แสดงถึงตำนานของโคลซิสโบราณ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 4. วันที่ 4
  คูไตซี I อารามจีลาติ I บอร์โจมี Iขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมี่
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม7 | Page

  นำท่านชมอารามจีลาติ (Gelati Cathedral) ซึ่งเป็นอารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12

  จอร์จ (St.George) โดยในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนั้น
  มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์

  โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใช้กระเบื้อง โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ15,000 คน บอร์โจมีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านน้ำแร่ระดับโลก เพราะมีลำธารน้ำที่ใส บริสุทธิ์ที่ไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสูงประมาณ 2,300 เมตรที่ถูกค้นพบโดยนายทหารรัสเซีย

  โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าถ้าดื่มน้ำนี้จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้และต่อมาได้เริ่มมีการตั้งโรงงานผลิตและส่งออกน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมี (Borjomi)ที่มีชื่อเสียงไปยังประเทศต่างๆ มากมาย

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  นำท่านขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมี่ (Borjomi park)

  สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี่ ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 5. วันที่ 5
  บอร์โจมี I กอรี I พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน I เมืองถ้ำอัพลิสต์ชิเคห์ I อ่างเก็บน้ำชินวารี I คาซเบกี้ I โบสถ์เกอร์เกตี้
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้าเมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin)

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
  มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อนในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดำและต่อไปถึงทางตะวันตก

  ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุดประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยถ้ำส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านที่สร้างขึ้นจากถ้ำนี้ตามอัธยาศัย

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอันนานูรี เพื่อชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่

  ช่วงบ่าย

  มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2หลังที่ตั้งอยู่ภายในกำแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่านทำให้เห็นทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี้

  นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่สำคัญของจอร์เจียที่มีชื่อว่า
  Georgian Military Highway หรือเส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหารถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้
  ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะนำท่านขึ้นสู่เทือกเขา

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 6. วันที่ 6
  Kazbegi I Memorial of Friendship I โบสถ์เกอร์เกตี้ I The Chronicle of Georgia I โชว์
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่าเมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อสเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี
  ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้

  ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สำคัญของประเทศจอร์เจียมีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีกด้วยนำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย() หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship
  Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983

  เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียโครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีตภายในมีการวาดภาประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม
  ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม

  จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus)นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดาซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
  เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)

  ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)12 | Page

  ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500
  ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ

  คริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก
  ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี
  (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi river)

  จากนั้นนำท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living
  Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย
  สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจียภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

  นำท่านเดินทางสู่อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจียสร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตรแต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภัร์ของศาสนาคริสต์
  ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจียและส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้

  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา(Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4

  เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหมและปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้าเนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

   

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษชมการแสดงพื้นเมืองของจอเจียร์อันน่าตื่นตาตื่นใจ)

 7. วันที่ 7
  มหาวิหารซาเมบา I โบสถ์เมเตห์คี I ป้อมนาริคาล่า I Mother of a Georgia I โรงอาบน้ำโบราณ I Bridge Of Peace อิสตันบูล
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านแวะชม มหาวิหารซาเมบา (Sameba Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี มีความหมายว่าโบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี คนท้องถิ่นเรียก

  “มหาวิหารซมินดาซามีบา” (Tsminda Sameba Cathedral) ตั้งอยู่บนเนินเขา “อีเลีย” (Elia Hill)
  ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี 1995 -2004 เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกลหลังคาโบสถ์เป็นโดมสีทอง รูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ ถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และถือเป็นโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวมุมสูงของเมือง
  รวมทั้งขมพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศเมืองเก่าในเทพนิยาย

  นำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี(Tbilisi Old Town) สัมผัสบรรยากาศที่จะท่านย้อนกลับไปยังจอร์เจีย
  เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจียที่ยังคงอนุรักษ์ไว้บ้านบางหลังได้ปรับปรุงเป้นร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส
  นอกจากนี้ภายในเมืองเก่า ยังมีมัสยิดของชาวมุสลิม นิกายชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ที่

  นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน

  ช่วงบ่าย

  นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (เคเบิลคาร์) ชม ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการโบราณสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัย ของกษัตริย์เดวิด(ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึด ครอง ก็ได้เรียกชื่อ
  ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมเล็ก

  ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปีและเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดีมือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์

  ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้นแต่หากใครที่มาเยือนอย่างเป็น มิตร เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนำสำราญ

  นำท่านชมโรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani)เป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1
  กอร์กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้นลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี

  นำท่านชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลายนำท่านถ่ายภาพกับสะพานสันติภาพ (Bridge Of Peace)
  สะพานข้ามแม่น้ำคูราที่ใช้เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่

  โดยตัวสะพานเป็นเหล็กและกระจกใสมีความยาว 150 เมตร เปิดใช้งานเมื่อปี 2010ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามของจอเจียร์ มีเวลานำท่านช้อปปิ้งที่ EastPoint

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  18.55 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383

  20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

 8. วันที่ 8
  อิสตันบูล I ประเทศไทย
  ช่วงเช้า

  01.45 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068

  ช่วงบ่าย

  15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภ

  จุดสิ้นสุด
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน
ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 4-5 ดาว
ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
วงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรม

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

  2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองทัวร์หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

  3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด)ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้งหากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

  4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น(Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

รีวิวทัวร์