หน้าแรก   »   ปารีส   »   ทัวร์ BENELUX เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

ทัวร์ BENELUX เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ FRA02

ทัวร์ BENELUX เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

8 วัน 5 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
GS 25
จำนวนสูงสุด:
20
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
FRA02
เที่ยวบิน :

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ไฮไลท์ทัวร์

16 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

3 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

15 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
7
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
8
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 HOTEL LEONARDO , COLOGNE AIRPORT หรือเทียบเท่า
4
2 MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
4
3 MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
4
4 MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS หรือเทียบเท่า
4
5 MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS หรือเทียบเท่า
4

รายละเอียดทัวร์

🔷มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต 🔷อนุเสาวรีย์สกุลเงินยูโร 🔷ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
 1. วันที่ 1
  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินมัสกัต (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.30            คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

  20.40             ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY816  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

  23.35               เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

  จุดเริ่มต้น
  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 2. วันที่ 2
  สนามบินมัสกัต (โอมาน) – แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – โรเมอร์เบิร์ค – อนุเสาวรีย์สกุลเงินยูโร – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – โคโลญ
  ช่วงเช้า

  02.00               ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY115  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

  07.05             เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต (FRANKFURT) เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี้แฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของเยอรมณีและเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วย

  นำท่านแวะชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (FRANKFURT CATHEDRAL) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งนครแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมันคริสตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่19 เป็นต้นมา

  นำท่านแวะถ่ายรูป ณ โรเมอร์เบิร์ค (ROMERBERG) ซึ่งหมายถึงคำว่าโรมันในภาษาเยอรมัน บ้านที่ซื้อโดยสภาเมืองใน1405 จากครอบครัวพ่อค้าเศรษฐี บ้านหลังกลางกลายเป็นศาลากลางจังหวัดในเวลาต่อมาและมีการเชื่อมต่อในภายหลังกับอาคารข้างเคียงรวมจำนวน 9 หลังเป็นย่านตลาดเก่าหรือComplex ของนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยในอดีต Complex แห่งนี้ถูกทำลายพินาศย่อยยับโดยระเบิดในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ได้ถูกฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพดีดั่งเดิม

  นำท่านถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์เงินยูโร ที่อยู่ด้านหน้าตึก ยูโรทาวเวอร์ จะมีจุดแลนด์มาร์กขนาดใหญ่เรียกว่า อนุเสาวรีย์สกุลเงินยูโร (EURO MONUMENT) มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของสกุลเงินยูโรสีน้ำเงิน และมีดาวสีทองล้อมรอบอยู่ ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

  เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (ระยะทาง 78 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) เมืองที่สุดแสนโรแมนติกริมฝั่งแม่น้ำเน็คคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

  ช่วงบ่าย

  นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CASTLE) ที่สร้างขึ้นบนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็คคาร์ ซึ่งจากด้านบนปราสาทท่านยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองไฮเดลเบิร์กได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างจากหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุเก่าแก่ กว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate)ที่สร้างขึ้น โดยคำสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายใน คืนเดียว ชมถังไวน์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ 100 กว่าปี มีความจุถึง 220,000 ลิตร เดินทางสู่ ถนนฮอลสตราสเซ (HAUPTSTRASSE) ถนนนี้เป็นถนนสายหลักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ตามสองข้างทางของเมืองให้ดูกันไปเรื่อย ๆ แน่นอนว่าเมื่อเป็นถนนสายหลัก สองข้างทางก็ต้องเต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกิน

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (COLOGNE) (ระยะเวลา 250 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.)

  เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะและอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญเมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ นำท่านชม มหาวิหารโคโลญ (COLOGNE CATHEDRAL) ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีเหตุทำให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จ สมบูรณ์ ทั้งนี้จึงแล้วเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญ เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตรยาว144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน

  พักที่              HOTEL LEONARDO , COLOGNE AIRPORT  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 3. วันที่ 3
  ล่องเรือเมืองกีธูร์น – หมู่บ้านซานส์คันส์ – อัมสเตอร์ดัม
  ช่วงเช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (GIETHOORN) (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)  เป็นหมู่บ้านแห่งสายน้ำอันแสนเงียบสงบ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองซโวลเลอ (Zwolle) และสตีนวิก (Steenwijk) ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน เพราะผู้คนที่นี่จะสัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็ก ๆ ลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทุกหลังก็จะมีเรือเป็นพาหนะประจำครัวเรือนนั่นเอง บรรยากาศดี ไม่มีมลพิษ เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้บานสะพรั่ง บ้านเรือนก็คลาสสิค ถูกออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ยุโรปตะวันตก มีสะพานไม้เล็กๆ ทรงสวยกว่า 180 สะพาน ไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานโบราณวัตถุมากมาย ซึ่งมีประวัติความเป็นมาไม่ต่ำกว่า 100 ปี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และยังมีร้านขายของที่ระลึก อาหารพื้นเมืองอร่อยๆ ร้านกาแฟสุดชิคที่เสิร์ฟกาแฟหอมๆ จิบไปชมวิวไป ได้ใช้ชีวิตสโลวไลฟ์ในวันพักผ่อนกับคนรัก เป็นการเติมพลังได้ดีทีเดียวค่าผู้คนที่นี่ ส่วนมากมีอาชีพเป็นชาวไร่ ฐานะค่อนข้างดี มีฟาร์มเป็นของตัวเอง บ้านแต่ละหลังถูกออกแบบให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกมีความโดดเด่นสวยงาม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิคาบเกี่ยวกับฤดูร้อน ถือเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดในการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้ เพราะจะได้ล่องเรือชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน

  ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการล่องเรือไปตามแม่น้ำลำคลองลัดเลาะไปตามบ้านเรือนอันสงบทิวทัศน์ของสองฝั่งคลองต้มไม้สีเขียวจัด ใบไม้ที่อยู่บนกิ่งก้านของต้นไม้ทำให้บรรยากาศรื่นรมย์ สบายตา บางช่วงมีไม้ดอกที่กำลังบานสะพรั่ง และช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิที่สวยงาม (รายการนี้รวมค่าล่องเรือเรียบร้อยแล้ว)

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ (ZAANSE SCHANS) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่              ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้  นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่–ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

  พักที่              MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 4. วันที่ 4
  เที่ยวงาน KEUKENHOF 2023 – ดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก
  ช่วงเช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเข้าชมงานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2023 ซึ่งในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดให้เข้าชมเพียงปีละหนึ่งครั้ง ภายในประกอบไปด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

  ช่วงบ่าย

  นำท่านชม จัตุรัสดัมสแควร์ (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ

  ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

  พักที่              MERCURE WEST HOTEL , AMSTERDAM  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 5. วันที่ 5
  อัมสเตอร์ดัม – บรูจก์ – จัตุรัสบรูจก์ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – ปารีส
  ช่วงเช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจก์ (BRUGES) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)  เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป  ซึ่งเมืองบรูจก์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างอารยธรรมในยุคสมัยกลางและสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย นอกจากนี้ เมืองบรูจก์ยังมีธรรมชาติอันงดงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองบรูจก์

  พาทุกท่านสู่จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจก์  ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีพื้นที่ประมาณ 1เฮคตาร์ เป็นที่ตั้งของงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ทั้ง หอระฆังเก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่ 12 ศาลาว่าการเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ โกธิค รวมทั้งรูปปั้น Jan Breydel และ Pieter de Coninck ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส ยิ่งไปกว่านั้นจัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร และร้านค้าอีกมากมาย อาทิ ร้านสินค้าแฟชั่นชั้นนำ และช๊อคโกแลต ของฝากขึ้นชื่อของประเทศเบลเยี่ยม

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (BRUSSELS) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม (ระยะทาง 56 กม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้

  จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า

  นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (PARIS)  เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

  พักที่              MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 6. วันที่ 6
  พระราชวังแวร์ซายส์ - La Vallee Village Outlet
  ช่วงเช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนำเข้าชมความงดงามถายในของ พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLE PALACE) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์บรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นเดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปปิ้งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy,Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  พักที่              MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 7. วันที่ 7
  ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมุช – สนามบินปารีส
  ช่วงเช้า

  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE)    ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเรียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับ  ประตูชัยนโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836

  นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่

  นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีสชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

  ช่วงเที่ยง

  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูหอยเอสคาโก้

  ช่วงบ่าย

  นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

  หลักจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน ชองป์เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปารีส     ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ท่านได้ทำ Tax Refund และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ

  21.35             ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY132  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

 8. วันที่ 8
  สนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  ช่วงเช้า

  06.40               เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

  08.50             ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  18.00             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

  จุดสิ้นสุด
  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระ
สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ตามกรมธรรม์
ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ตามธรรมเนียม 70 EUR ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าเชงเก้น
แบบท่องเที่ยว + ประกันเดินทาง + ค่าบริการยื่นวีซ่า (5,500 บาท)

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)
  • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 30,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
  • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง
  • กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้
 2. เงื่อนไขการยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
  • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
  • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
  • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รีวิวทัวร์