จองทัวร์
ติดต่อเรา

สายมูต้องมา ไหว้พระขอพร เฮงๆ ปังๆ ที่พม่า

เมียนมาร์หรือที่รู้จักกันในชื่อพม่าเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่และมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายสำหรับการสวดมนต์และขอพร 10 สถานที่ไหว้พระขอพรในพม่า

เจดีย์ชเวดากอง – ตั้งอยู่ในย่างกุ้ง วัดนี้เป็นวัดทางพุทธศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า และเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ก่อนหน้านี้

Shwedagon in Yangon city myanmar

พุกาม – แหล่งมรดกโลกของ UNESCO ตั้งอยู่ในภาคกลางของเมียนมาร์ เมืองโบราณแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเจดีย์ วัด และศาลเจ้าหลายพันแห่ง ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

เจดีย์ไจทีโย หรือที่รู้จักกันในชื่อหินทองคำ เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐมอญและถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในพม่า

เจดีย์สุเล – ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเจดีย์แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาของพระพุทธเจ้า

Taung Kalat – สถานที่แสวงบุญของชาวพุทธที่ตั้งอยู่ในเขตพะโค เป็นที่ตั้งของเจดีย์และอารามที่สร้างบนยอดปล่องภูเขาไฟ

เจดีย์มหามุนี – ตั้งอยู่ในมัณฑะเลย์ เจดีย์นี้มีพระพุทธรูปที่เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศ

เจดีย์ชเวมอดอว์ – ตั้งอยู่ในเมืองพะโค เจดีย์แห่งนี้ถือเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของพม่ารองจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

พะอัน – เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐกะเหรี่ยง เป็นที่รู้จักจากถ้ำและวัดมากมาย และถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธ

วัดติโลมินโล – ตั้งอยู่ในพุกาม วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากงานแกะสลักและจิตรกรรมฝาผนังอันประณีต